17.04.2019 - 17:41
Марығлар 20 апрельде Омскта ӧнетiн тӧзеглiг футбол ойнаҷаң чазызында иртер.
16.04.2019 - 17:42
Хакасияның спорт министерствозының тоғынҷылары Хакасия Республиказының кiзiзiн тӧреен кӱннең алғыстаан.
16.04.2019 - 17:38
Хакасиядағы Минспортта спорт министрi Владимир Кретов сана чылҷаңнаң Диана Голованьнаң паза аны тимнепчеткен Александр Фадеввнең тоғазығ иртiрген.
16.04.2019 - 17:34
"Ирбис" спортча школаның араласчылары шахматча тиксi Россия синдегi марығларда аралазарлар.
15.04.2019 - 17:40
8-13 апрель кӱннерiнде Иркутскта Россия синде кикбоксингче марығлар ирткен.
15.04.2019 - 17:35
Диана Головань - Россия синде 50 км сана чолында кӱмӱс медальға турысты.
15.04.2019 - 17:30
12-14 апрель кӱннерiнде Новосибирскте регион синiнде дзюдоҷа турнир ирткен. Араласчылар саны 730-ча кiзi полған.
17.04.2019 - 17:35
Пӱӱн Олимпче тимнеглiг училищенiң (техникумның) актовай залында чыылығ ирткен.
17.04.2019 - 17:30
19 апрельде "Ағбан" спорткомплекс туразында стол теннизiнҷе чарғычңларның тиксi Россия синде семинар иртер.
11.04.2019 - 17:13
13 апрельде, суббота кӱнде, Ағбандағы спорт туразында XV-ҷi турнир плесет салҷаңнар аразында иртер.
10.04.2019 - 17:24
7 апрельде Харатаста 2010-2011 чылларда паза 2012-2013 чылларда тӧреен палалар аразында дзюдоҷа марығлар иртiргеннер.
09.04.2019 - 15:06
6 апрельде Харатаста «ЦСКА-Хакасии» спортшкола синiнде 2008-2009 чылларда тӧреен хызыҷахтар-оолағастар аразында марығлар ирткен. Араласчылар саны 240-ча кiзi полған.
05.04.2019 - 15:17
Ағбанда школа ӱгренҷiлерi аразында волейболҷа марығлар ирт парды.
04.04.2019 - 17:00
Пастағызы полар ӱчӱн 7 ӧме кӱрескен
15.04.2019 - 17:26
16-25 апрель кӱннерiнде Хакасияның региби ойынҷызы Ангелина Бучилина чииттер ӧмезiнең хада тимненiзiн апача.
08.04.2019 - 14:48
Хакасияның ДОСААФ кiнiнде 5 апрельде шахматча паза гиря хапчаңнарҷа марығлар тоозыл пардылар.
04.04.2019 - 17:08
22 марттаң пасти 10 кӱн изере 471 ӧменiң «Защита в чрезвычайных ситуациях» ӱгренҷiлерi Алексей Епин паза Максим Бажендаев Борус тағ пазына сыхханнар.
02.04.2019 - 17:12
29-31 март кӱннерiнде тиксi Россия синiнде грек-рим ӱрезиинҷе марығлар Иван Григорьев адына чарыдылған полған, ол Совет Союзының Матыры.
01.04.2019 - 17:09
29 мартта ГБПОУ РХ "Хакасский политехнический колледж"-ке 65 час толча.
26.03.2019 - 16:51
Хакасияда ипподром чазызында Чыл Пазы тiп хакас чон пайрамын таныхтадылар.
01.04.2019 - 17:05
Россия ӱчӱн турысчатхан Александра Панова чарым финалда америка хызын Эйжу Мухаммадтi уттып алған.
13.03.2019 - 16:14
12 мартта Хызылчарда Универсиада ойыннары тоозыл пардылар.
18.12.2018 - 17:11
Россияның гандболҷа спорт ӧмезi ипчiлер аразындағы финал марығларында Франция ӧмезiне 21:24 саннаң уттыр салған.
06.12.2018 - 17:32
Москвада "Чыл спортсменi" тiп хазна сыйиина турыстыра сыйыхтар чарлалған, ол 11 номинацияҷа пирiлген полған.
03.12.2018 - 17:18
УЕФА-ның толдырығ пӧлии еврокубоктығ ӱзiнҷiзiн иртiрерiн чарлабысты, ол 2021 чылда пастағызын на иртер.
31.10.2018 - 17:10
Катар городтағы тилекей марығларында Россиняң спорт ӧмезi кӱмӱс медальға турыстылар.
08.10.2018 - 16:45
Араластығ хатығ харбастарның кӱресчiзi Хабиб Нурмагомедов ирландия кӱресчiзiн Конор Макгрегорны утып алып, UFC синдегi ниик кӧдiрiмiнде позының титулын арачылап халған.
29.01.2019 - 00:35
Ағбанда хол-азах полызиинаң кӱрес залының тура тӧзі салылды.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.