28.06.2017 - 16:42
Тимнеглер Дмитрий Лукьянов холында иртче.
28.06.2017 - 16:35
Хакасияда 1 июльда мылтых атчаң азых марығлары пасталча.
28.06.2017 - 16:04
Германияда иртчең ипчiлер аразындағы (юниоркалар) марығада араласчаң Россияның спорт ӧмезi пiлдiр парды.
26.06.2017 - 12:21
«Пуланкӧл» олғаннар лагерьiнде спорт ӱлӱкӱнiне чарыдылған пайрамни мероприятие ирткен.
26.06.2017 - 12:19
Региондағы наа хабарларын ГТО-ға чарыдылған федеральнай сайтта таап ал турарға чарир.
23.06.2017 - 17:31
Сергей Головкин Хакасияның спорт министрi Таштып, Асхыс аймахтарында паза Саяногорскта тоғазығлар иртiрген.
23.06.2017 - 17:23
Суға сомар тус читкенде Хакасияның минспорты суғда тудынҷаң оңдайлардаңар парчан чайғы тузы ибiре сизiндiрче.
28.06.2017 - 15:24
Харатастағы культура, чииттер паза спорт администарция пӧлиинде аарластығ пiчiктернi пайрамни сыйладылар.
26.06.2017 - 12:34
Кӧзiдiг «РЕН-Саяны» компания тимнеен.
22.06.2017 - 17:10
Людмила Худякова Нымырттығ аалдаң ГТО кӧрiмнерiнiң 2 нормазын тудыбысты.
20.06.2017 - 16:15
Даниела Колесникнең пауэрлифтингче тилекейнiң чемпионказынаң паза аның тренерiнең чоохтазығ.
19.06.2017 - 16:17
Хакасияның спорт министрi «ТНТ-Ағбан»-да «СпортАнзор» тiп программада.
19.06.2017 - 15:38
17-18 июньда иреннер паза ипчiлер аразында Хакасия синiнде азых чемпионат Таштыпта полған.
16.06.2017 - 17:48
53 кг кöдiрiмiнде Хакасиядаң парған спортсменка Наталья Малышева Россияҷа марығларында Стальвира Оршушнаң хада финалда харбазып, кӱмӱс медаль синiне турысхан.
28.06.2017 - 17:02
ГАУ РХ "СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина" спортсменнерiне 3-ҷi разрядтар читiрдiлер:
28.06.2017 - 15:49
Олимпче тимнег училищенiң актовай залында «физкультура» пӧлиинде ӱгренген студенттер ӱгренiстерiн тоос салғанын пайрамнааннар.
28.06.2017 - 15:25
Олег Данчук ГБПОУ РХ «У(Т)ОР»-ның директор тоғызына кiрiбiстi.
26.06.2017 - 14:58
Олимпче тимнеглiг училищенiң (техникумның) студенттерiнiң ӱгренiзi тоозылды.
21.06.2017 - 16:49
У(Т)ОР ӱгредiглiг программалар хоостыра студенттерге кiрҷең чаҷыннар алып пастабысты.
21.06.2017 - 16:38
6-8 июльда А.А. Магдалин адынаң спортшколада Хакасия Республиказының кӱнiне чарыдылған азых кубогы иртер.
20.06.2017 - 16:16
Олар Тӧӧзер тимнеглiг сборларға килчелер.
19.12.2016 - 16:32
Россияның ӧмезi пiр дее сидiксiнiс чох Финдляндия ӧмезiн Евротурның халғынҷы этабында утып алған.
08.12.2016 - 11:52
ЦСКА Леонид Слуцкийнiң халғанҷы матчында «Тоттенхемге» чиңдiр салған.
07.12.2016 - 14:54
«Ростов» тиңе ойнабысхан ПСВ-наң хада, чемпионнар лигазыныы пӧлiк iстiндегi халғанҷы матчта.
05.12.2016 - 12:05
Россияның биатлонизi Антон Бабиков сахтабаан утысты ағыл пирдi: тилекей Кубогында чарыс мариинда Эстерн городта 7-ҷiзiн сығып мартен Фуркадты аза халған.
01.12.2016 - 12:15
Петербургтағы «Зенит» позының ойын чазызында «Уфа»-ны Россияның 16-ҷы матч чемпионадына утып алған.
29.11.2016 - 16:45
Сергей Корякин паза амғы чемпион Магнус Карлсен (Норвегия) 12-ҷi партиязында тиңнең тиңе ойнабысханнар.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.