16.08.2018 - 10:37
16-22 август кӱннерiнде Пензада стол теннизiнҷе Россия синде чииттер аразында IV-ҷi Спартакиада марығлары иртер.
15.08.2018 - 15:01
16 августа теере тимненiстер Тюмень городта иртер.
15.08.2018 - 14:49
Харатаста "Сибиряк" стадионда футболға хынчатхан улус аразында Россия синiнде марығлар полар.
14.08.2018 - 15:24
"Саяны" стадионда "Физическая культура" паза "Пожарная безопасность"теен пӧлiктерге кiрчеткен улустың сыныхтағлары ирткен.
14.08.2018 - 15:11
17 августта В.Я. Витвицкий адынаң (Подсинее аал) спорткомплексте "Саяны" азых тимненiзiн позының кӧрiгҷiлерiнең хада иртiрче.
14.08.2018 - 14:59
Тимненiстерi "Тӧӧ" спортча тынағ кiнiнде иртче.
13.08.2018 - 14:55
Фестиваль 10-11 август кӱннерiнде Таштып аалда ирткен.
15.08.2018 - 15:11
Ағбандағы город кӧзiдиинiң ӧнетiн спортча программазы.
15.08.2018 - 15:07
Физкультура кӱнiнде ирткен Спартакиадада аймахтағы аймах-пасха аал пiрiгiстерi араласхан.
14.08.2018 - 15:16
11 августта, Физкультура кӱнiнде "Ағбан" спорткомплекс туразында физкультура тоғынҷылары аразында город синде пастағы Спартакиада ирттi.
10.08.2018 - 14:28
Тиксi Россия синде иртчеткен "Спорт матырлары - олғаннарға" теен акция 78 регионда парча.
10.08.2018 - 14:28
Тиксi Россия синде иртчеткен "Спорт матырлары - олғаннарға" теен акция 78 регионда парча.
08.08.2018 - 13:59
11 августта СК "Абакан" туразында физкультура тоғынҷыларының спартакиадазы иртер.
06.08.2018 - 13:41
Ағбанда футбол ойынҷылары Петр Кульшинің адын хумартхылап таныхтааннар.
13.08.2018 - 14:48
10-11 август кӱннерiнде Республикадағы аттар спортының школазында марығлар азылған.
09.08.2018 - 14:10
Ат чарызы иртер 10-11 август кӱннерінде А.А. Магдалина адынаң спортча школа кінінде.
07.08.2018 - 13:52
«Горный кристалл» теен спортча хазых тилітчең кінде «Саяны-Энергия» ӧменің ойынҷылары тимненістерін алғытчалар.
31.07.2018 - 15:53
"Саяны" меспектіг хоккейҷе ӧменің ойынҷыларында наа кізі килген.
23.07.2018 - 08:57
Наа сезон тузында «Саяны» öме тимненiстерiн пастапча.
19.07.2018 - 14:34
21 июльда "Тёя" теен спортча школазы синде маунтинбайкча марығлар полар.
19.07.2018 - 14:30
29 июль - 1 август кӱннерiнде ВИЧ-ағырыға сынытағлығ акция тиксi Россия синде иртер.
04.07.2018 - 16:49
Шведтер амғы ойында Щвейцария ӧмезiн утып алдылар 1:0 саннаң.
25.06.2018 - 17:11
Тоғазығ 25 июньда 2018 чылда Самара городтағы стадионда полар.
14.03.2018 - 17:41
Россия: марығлар кӱнерiнҷе чидiглер.
09.02.2018 - 16:26
Карта хоостыра алтындаға Кореяда пӱӱн Москва хоостыра 14.00 час соонаң Олимп ойыннарының марии пасталыбызар.
19.12.2016 - 16:32
Россияның ӧмезi пiр дее сидiксiнiс чох Финдляндия ӧмезiн Евротурның халғынҷы этабында утып алған.
08.12.2016 - 11:52
ЦСКА Леонид Слуцкийнiң халғанҷы матчында «Тоттенхемге» чиңдiр салған.
07.12.2016 - 14:54
«Ростов» тиңе ойнабысхан ПСВ-наң хада, чемпионнар лигазыныы пӧлiк iстiндегi халғанҷы матчта.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.