22.02.2017 - 10:11
22-25 февраль кӱннерінде Асхыста Хакасия синінҷе бокс марығлары иртер.
22.02.2017 - 10:01
Ужурда край синінде 29-ҷы дзюдоҷа турнир (чарыдылған полған Чир-суубыс арачылағҷы кӱніне) 2003-2004 чыылларда тӧреен палалар аразында полған.
22.02.2017 - 09:46
Хакасиядағы спорт министрінің орыныҷызы Виктор Струков пайрамнаң алғыстапча.
21.02.2017 - 21:30
19 февральда 150-ҷе Сибирьнің аймах пасха чирлерінең килген спортсменнер Александр Перминовха чарыдылған марығда харбас апарғаннар.
21.02.2017 - 20:54
Хакасияда чыл сай спорт чуртазы Сибирь синінде иң табырах тиліпчеткен чир чіли таныхталча.
20.02.2017 - 16:57
7-12 февральда Калуга городта Россия синiнде гиря хапчаңнар аразында 18 часха читкелек хыстар марығласханнар.
20.02.2017 - 16:09
25 февральда 2017 чылда Ағбанда Хакасия Республика синiнде Олимпче тхэквондо (ВТФ) иртер.
22.02.2017 - 10:25
Пӱӱн Ағбан аэропортында спорт министерствозының паза ЦСКА (ОРК «ЦСКА-Хакасия») кізілері волейбол ойнапчатхан хыстар ӧмезін удурлааннар.
21.02.2017 - 21:01
01-04 мартта 2017 чылда «Ағбан» спорткомплекс теен орында СФО синінде Сибирьҷе марығлар полар.
21.02.2017 - 20:15
Хакасия Республиканың автоспорт федерациязы "Lady's racing" теен хыстар мариин чарлапча.
20.02.2017 - 16:51
Фестивальда прай 100 азыра кiзi араласхан, 8 ӧме аалдаң, 5 ӧме городтардаң.
20.02.2017 - 16:11
17-19 февральда Асхыста саблығ спорт узының Сергей Карамчаковтың хумартхы адына чарыдылған регион синiндегi олаңай кӱресче турнир ирткен.
16.02.2017 - 18:56
"Юг Сибири" каналның кӧзідігліг ӧмезі "Тӧӧ пазынзар харға" тіп наа проект тимнеп салған.
14.02.2017 - 15:52
Февральның пастағы декадазында Хакасия синiнҷе мерчиктiг хоккейҷе нинҷе-нинҷе тоғазығлар ирткен.
22.02.2017 - 09:49
26 февральда Ағбанда (бокс залы, Кравченко 11 "З" орамада) боксча паза кикбоксингче мастер-класс полар. Аны СШ (ОРК «ЦСКА-Хакасия») араласчыларының иң артых спортсменнері иртірер, чарыдалча Чир суубыс арачылағҷы кӱніне.
21.02.2017 - 21:26
Хыстар-ооллар аразындағы олаңай кӱресче турнир Асхыс аалда ирткен.
21.02.2017 - 21:16
18-19 февральда Ағбанда самбоҷа Хакасия синінде марығлар 2001-2002, 2003-2004 чч.тӧреен оолахтар аразында полған.
17.02.2017 - 12:34
15 февральда Олимпче тимнеглiг училищенiң (техникумның) стадионында ӱгренҷiлернiң ӧмезi Ағбандағы "Западный" теен микрорайонның чуртағҷыларынаң хада арғыстастығ тоғазығ ирткен.
13.02.2017 - 21:09
Ирткен тынағ кӱннерінде СК "Подсинее" пус айғызында физкультураҷа паза спортча Россияның саблығ тоғынҷызы Анвер Курбанов хумартхы адына чарыдылған марығлар полған, 2005-2006 чылларда тӧреен палалар аразында.
10.02.2017 - 15:31
Чон аразындағы синiнде столҷа теннис марығлары 28 февральда Италияда пасталар.
09.02.2017 - 16:01
8 февральда, iкi нидиле тынағ соонаң, Ағбандағы «Саяны» спортча ӧмезi паза пiр изере ойынын Иркутсктағы "Байкал-Энергии" теен ӧме дублёрларынаң тоғыр ойнааннар.
19.12.2016 - 16:32
Россияның ӧмезi пiр дее сидiксiнiс чох Финдляндия ӧмезiн Евротурның халғынҷы этабында утып алған.
08.12.2016 - 11:52
ЦСКА Леонид Слуцкийнiң халғанҷы матчында «Тоттенхемге» чиңдiр салған.
07.12.2016 - 14:54
«Ростов» тиңе ойнабысхан ПСВ-наң хада, чемпионнар лигазыныы пӧлiк iстiндегi халғанҷы матчта.
05.12.2016 - 12:05
Россияның биатлонизi Антон Бабиков сахтабаан утысты ағыл пирдi: тилекей Кубогында чарыс мариинда Эстерн городта 7-ҷiзiн сығып мартен Фуркадты аза халған.
01.12.2016 - 12:15
Петербургтағы «Зенит» позының ойын чазызында «Уфа»-ны Россияның 16-ҷы матч чемпионадына утып алған.
29.11.2016 - 16:45
Сергей Корякин паза амғы чемпион Магнус Карлсен (Норвегия) 12-ҷi партиязында тиңнең тиңе ойнабысханнар.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.