11.10.2019 - 09:47
Хубачарда ГТО сыныхтағларын иртiрҷең наа орын пӱдiр салдылар
10.10.2019 - 17:32
10-12 октябрь кӱннерiнде Ағбан пилтiрi аймах кiнiнде МБУ ДО "Усть-Абаканская СОШ" теен школаның спортча залында боксча турнир иртер
10.10.2019 - 09:07
12-13 октябрь кӱннерiнде Оренбургта тиксi Россия синде кросс чӱгӱриинҷе марығлар хыстар-ооллар аразында иртчелер.
09.10.2019 - 17:37
Медынь городта (Кулужск облазы) Россия синде иреннер аразында тиксi тудыс-хабысча марылар ирткен.
09.10.2019 - 09:20
Санкт-Петербургта хапкидо кӧрiмiнҷе Кидеркi синда марығлар ирткен.
08.10.2019 - 17:27
6-13 октябрь кӱннерiнде Иркутскта 1999 чылларда тӧреен улус аразында атыс узынҷа марығлар иртче.
07.10.2019 - 09:58
5-6 октябрь кӱннерiде "Ағбан" тiп спортча пайзаң туразында тиксi Россия синде олаңай кӱресчiлер аразында марығлар ирткеннер.
08.10.2019 - 09:12
10-13 октябрь кӱннерiнде ОАО "Дворец спота" теен турада стол теннизiнҷе регион синiнде марығлар иртер.
07.10.2019 - 17:26
5 октябрьда 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2000 чылларда тӧреен улус аразында чӱгӱрiс марығлары ирткеннер.
02.10.2019 - 09:10
Шира аймағының кiнiнде ГТО сыныхтағларын тутчаң ӧнетiн тимнеглiг орын пӱдiрдiлер.
30.09.2019 - 16:59
23-28 сентябрь кӱннерiнде Бердск городта стол теннизiнҷе тиксi Россия синде А.Г.Рштунинiң хумартхы адына марығлар ирткен.
24.09.2019 - 14:13
«Кубок В.П.Пономаренко» тiп волейболҷа паза "Сибирь лигазы" тiп баскетболҷа марығлар ирткен
23.09.2019 - 13:52
Тоғысчылар бассейн тоғынҷатчаң суғ ахчаң ниме-нооларын иптеп тее парирлар.
16.09.2019 - 16:27
Город синде ирткен марығлар тилекейде туризм кӱнiне чарыдылған полғаннар
08.10.2019 - 17:20
Иркутскта 5-6 октябрь кӱннерiнде грек-рим кӱрезиинҷе тиксi Россия синде XIV-ҷi марығлар ирткен.
07.10.2019 - 17:32
Пу кӱнде студенттер постарын ӱгретҷiлер орнына турып, постарының пiлiстерiн, хылыхтарын сыныхтааннар.
03.10.2019 - 16:51
7 октябрьда Кемеров городта «Михайло Волков адынаң Кубогы» ӱчӱн марығлар иртер.
23.09.2019 - 09:07
21-22 сентябрь кӱннерiнде Хызылчарда аар хапчаңнар аразыдағы марығларда ипчiлер паза иртеннер араласханнар.
17.09.2019 - 09:37
10-12 сентябрьда Кемеров облазында харах оды уйан кiзiлер аразында шахматча марығ иртiргеннер.
10.09.2019 - 09:28
Евгений Тудвасов, ӧмнiң тренерi. чоохтапча:
09.09.2019 - 15:50
Киҷее иртен постарының автобузынаң "Саяны" ӧмезi Хызылчарзар чол сығыбысхан
09.09.2019 - 15:57
Дастин Порье Хабиб Нурмагомедовтаң тоғыр харбазығда позының уттырғанында алҷаастарын чоохтап пирген
07.06.2019 - 08:59
Футболҷа марығның тоғазии Голландия саринда пол парған 3:1 саннығ.
29.05.2019 - 16:51
26 август паза 11 сентябрь кӱннерiнде 2022 чылда Россияда волейболҷа тилекей марығлары иртер.
16.05.2019 - 17:39
Россия хоккеисттерi Италия ойынҷыларын тилекей чемпионадында 10:0 саннаң хуруға утып алғаннар.
14.05.2019 - 17:28
Россия хазнаның президентi Владимир Путин "Россия - спортивная держава" теен форумны чыл сай иртiр турарға тiп чарлағ пирген
01.04.2019 - 17:05
Россия ӱчӱн турысчатхан Александра Панова чарым финалда америка хызын Эйжу Мухаммадтi уттып алған.
13.03.2019 - 16:14
12 мартта Хызылчарда Универсиада ойыннары тоозыл пардылар.
29.01.2019 - 00:35
Ағбанда хол-азах полызиинаң кӱрес залының тура тӧзі салылды.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.