19.08.2019 - 17:03
16-18 август кӱннерiнде Вильнюста тилекейҷе хурлығ кӱрес марии ирткен.
15.08.2019 - 08:51
Хакасияның минспорт устағҷызы Владимир Кретов паза Орджоникидзе аймағының устағҷызы Алексей Попковнаң чӧптезiг идiлген полған.
14.08.2019 - 12:45
15-18 август кӱннерiнде Ағбанда регионнар аразындағы кiчiг палалар аразында (2008-2012 чч тӧрееннер) I-ғы футболҷа фестиваль иртер.
14.08.2019 - 09:09
17 августта Саяногорскта ФОК "РУСАЛ" кiнiнде физкультура паза спорт ветераннарына IV чайғы Олимпиадазы чарлалча.
13.08.2019 - 14:40
Хакасия синде ирткен палыхчылар марығлары (карп тудары) тоозыл парды.
13.08.2019 - 14:22
Россия синде иртчеткен «Молодежки ОНФ» паза «Уличный красава – 2019» тiп футболҷа акциялар пасталды
13.08.2019 - 08:57
Июль айның артых спортсменi ӱчӱн ӱн пирiс салтарлары кӧрiн пардылар.
15.08.2019 - 16:01
Павел Татаренко Нымырттығда Россия Кубогының чиңiсчiзi кӧзiдiглер иртiрген
13.08.2019 - 14:26
10 августта Саяногорскта МАУ «Городские спортивные сооружения» тiп футболҷа чазызында физкултура кӱнiне чарыдылған марығлар ирткен.
12.08.2019 - 16:09
Саяногорскта велоспртча марығлар полған.
07.08.2019 - 11:16
10 августта физкультура кӱнiне чарыдылған "Чӱгӱрчелер прайзы" тiп мероприятиелер полар.
05.08.2019 - 16:34
Ағбанда спортча школазар чӱсчеңнер аразында марығлар иртер
05.08.2019 - 16:31
Хайди пӱдiрiг парардаңар чоохтапча городтағы телевидение
30.07.2019 - 15:35
1-3 август кӱннерiнде Россияның ВДВ чааҷыларына чарыдылған боксча кибiрлiг марығлар иртер.
16.08.2019 - 10:13
Тиксi Россия синдегi "Туризм тоғынҷыларының иң артығы" тiп регионҷа мариинда араласхан.
15.08.2019 - 16:44
Чайғының пастағы кӱннерiнде СССР-ның саблығ тренерi Евгений Баженов позының 55-чазын таныхтапча.
13.08.2019 - 14:17
12 августта "Саяны" стадионда «У(Т)ОР» спорт школазының "Физкультура паза спорт" пӧлиине кiрiс сыныхтағлары ирттiлер.
29.07.2019 - 16:09
1 августта "Пуланкӧл" тынағ лагерьзер меспектiг хоккейҷе чиит ойынҷылары парчалар.
10.06.2019 - 17:18
1 июльдаң 2019 чылдаң сығара "МеспектӀг хоккейҷе" паза "Шайба хоккейiнҷе" ойыннарға кӧнiктiрерге олғаннарны алчалар.
05.06.2019 - 17:16
Саяногорскта 2 июньда волейболҷа кибiрлiг турнир ирткен.
28.05.2019 - 16:45
Хакасияның ниик атлетикаҷа хазии кинек спортсменнерi 34 азыра регион араласхан мариинда алтын паза кӱмӱс медальлар алғлап алғаннар.
07.06.2019 - 08:59
Футболҷа марығның тоғазии Голландия саринда пол парған 3:1 саннығ.
29.05.2019 - 16:51
26 август паза 11 сентябрь кӱннерiнде 2022 чылда Россияда волейболҷа тилекей марығлары иртер.
16.05.2019 - 17:39
Россия хоккеисттерi Италия ойынҷыларын тилекей чемпионадында 10:0 саннаң хуруға утып алғаннар.
14.05.2019 - 17:28
Россия хазнаның президентi Владимир Путин "Россия - спортивная держава" теен форумны чыл сай иртiр турарға тiп чарлағ пирген
01.04.2019 - 17:05
Россия ӱчӱн турысчатхан Александра Панова чарым финалда америка хызын Эйжу Мухаммадтi уттып алған.
13.03.2019 - 16:14
12 мартта Хызылчарда Универсиада ойыннары тоозыл пардылар.
18.12.2018 - 17:11
Россияның гандболҷа спорт ӧмезi ипчiлер аразындағы финал марығларында Франция ӧмезiне 21:24 саннаң уттыр салған.
29.01.2019 - 00:35
Ағбанда хол-азах полызиинаң кӱрес залының тура тӧзі салылды.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.