18.10.2017 - 16:17
21 октябрьда чайғы сезоны хайди ирткеннеңер чыылығ полар.
18.10.2017 - 16:10
23-26 октябрь кӱннерiнде Новосибирскте СФО синiнде чӱсчеңнер аразында марығлар полар.
18.10.2017 - 15:59
Хакасияның пiрiктiрiлген ӧмезiне 8 хыс кiзi кiр парған, оларға 11-15 час, 4 муниципальнай пiрiгiстеңнер.
18.10.2017 - 15:51
27, 28 октябрь кӱннерiнде Гурьевскте (Кемеров облазы) тиксi Россия синiнҷе марығлар Александр Воронинге чарыдылча, Олимп ойыннарының чиңiсчiзiне.
18.10.2017 - 10:58
20-23 октябрь кӱннерiнде Бедскта (Новосибирск облазы) СФО синiнҷе марығлар 16 час читкелек чииттер аразында полар.
17.10.2017 - 16:17
Регбиҷе II-ҷi азых турнир «Саян чылтыстары» адынаң Саяногорскта ирттi.
17.10.2017 - 16:10
Хакасияның минспорты Telegram-наң тузаланчатхан улусха ӧнетiн позының страницазын азыбысхан.
16.10.2017 - 14:04
12-15 октябрь ай кӱннерiнде Ағбанда регион синiнҷе стол теннизiнҷе марығлар полды.
13.10.2017 - 09:37
Город устағ-пастааның туразында ГТО кӧрiмнерiн маңнаныстығ тудыбысхан улусха ӧнетiн таңмалар пиргеннер.
13.10.2017 - 09:24
Азых марығлар "Сибиряк" спортча школазында полар 14 октябрьда.
13.10.2017 - 09:02
Марыға хығыртылған улус аразында саблығ спортсмен Николай Валуев килер.
11.10.2017 - 14:04
12-15 октябрь кӱннерiнде "Ағбандағы ракетка" тiп регион синiнде марығлар иртер.
18.10.2017 - 16:22
28, 29 октябрьда Иван Ярыгиннiң адынаң Кӱрес туразында грек-рим кӱрезиинҷе марығлар иртер.
13.10.2017 - 09:46
Хазии уйан кiзiлернiң аразында Республика синiнде стол ӱстӱ ойыннар кӧрiмiнҷе марығлар ирттi.
13.10.2017 - 09:15
Михайло Волковтың Кубогында, Кемеровта иртче ол, Ағбандағы "Саяны" спорт ӧмезi марығлар тоозылғалахах чиңiсчi полыбысхан.
12.10.2017 - 16:33
Олимпче тимнег училищенiң (техникумның) орынында ӱгренiс пӧлiктерi аразында марығлар ирткен.
10.10.2017 - 08:06
Словенияда ирткен марығлардаң айлан килдi "Ирбiс" теен спортшколаның араласчызы.
06.10.2017 - 07:39
Марығлар хазии уйан палаларның интернадында ирткен.
05.10.2017 - 07:36
Пу нидиледең сығара Кемеровада Хакасияның хоккейҷе ӧмезi тимнег апарчалар.
19.12.2016 - 16:32
Россияның ӧмезi пiр дее сидiксiнiс чох Финдляндия ӧмезiн Евротурның халғынҷы этабында утып алған.
08.12.2016 - 11:52
ЦСКА Леонид Слуцкийнiң халғанҷы матчында «Тоттенхемге» чиңдiр салған.
07.12.2016 - 14:54
«Ростов» тиңе ойнабысхан ПСВ-наң хада, чемпионнар лигазыныы пӧлiк iстiндегi халғанҷы матчта.
05.12.2016 - 12:05
Россияның биатлонизi Антон Бабиков сахтабаан утысты ағыл пирдi: тилекей Кубогында чарыс мариинда Эстерн городта 7-ҷiзiн сығып мартен Фуркадты аза халған.
01.12.2016 - 12:15
Петербургтағы «Зенит» позының ойын чазызында «Уфа»-ны Россияның 16-ҷы матч чемпионадына утып алған.
29.11.2016 - 16:45
Сергей Корякин паза амғы чемпион Магнус Карлсен (Норвегия) 12-ҷi партиязында тиңнең тиңе ойнабысханнар.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.