10.12.2019 - 17:33
11-17 декабрь кӱннерiнде Санкт-Петерубргта стол теннизiнҷе чӧр полбинчатхан кiзiлер аразында марығлар полар.
09.12.2019 - 08:49
"Металлург" тiп санаҷылар кiнiнде Чусовой городта 12 декабрьдаң 16 декабрьға теере санаҷылар аразында Россия Кубогы ӱчӱн марығлар иртер.
06.12.2019 - 17:28
7-8 декабрь кӱннерiнде Харатаста иреннер паза ипчiлер аразында хол-азах узынаң хабыстығ марығлар иртер.
06.12.2019 - 09:11
7-8 декабрь кӱннерiнде Ағбанда Иван Ярыгин адынаң кӱрес туразында регион синде грек-рим кӱрезиинҷе марығлар иртер.
05.12.2019 - 08:57
Кидеркiде, Лиссабон городта, марығлар 8 декабрьда 2019 чылда пасталар.
03.12.2019 - 17:46
30 ноябрьдаң 1 декабрьға теере Хакасия синде баскетбол марығлары ирткен.
03.12.2019 - 09:00
30 ноябрьда Ағбанда аар атлетикаҷа залда ("Саяны" спортча туразы) аар хапчаңнарның марии ирткен полған.
10.12.2019 - 09:05
14 декабрьда Ағбанда 11.00 часта "Харны пасхла" теен марығлар иртер.
04.12.2019 - 09:05
21-24 ноябрь кӱннерiнде Улан-Удэ городта тиксi Россияҷа синде гиря хапчаңнар аразында марығлар ирткен полған.
02.12.2019 - 16:34
Томскта грек-рим кӱрезиинҷе паза изере марығлары ирт парды.
25.11.2019 - 15:13
24 ноябрьда Кемеров городта 15 час читкелек хыстар-ооллар аразында дзюдоҷа город синде марығлар ирткен.
25.11.2019 - 15:02
"Нымырттығ" аалда 2005-2006 чылларда тӧреен улус аразында меспектiг хоккейҷе марығлар П.С. Непорожний адынаң «СШ ГЭС» сыйиина ирткен.
21.11.2019 - 16:38
23-24 ноябрь кӱннерiнде "Саяны" тiп спортколмплекстiң айғылығ чазызында меспектiг хоккейҷе олғаннар аразындағы ӧмелернең марығлар иртерi кӧрiлче.
18.11.2019 - 17:36
14-17 ноябрьда Хызылчарда тхэквондо кӧрiмiнҷе 2005-2007 паза 2008-2009 чылларда тӧреен хыстар-ооллар аразында азых турнир ирткен.
09.12.2019 - 17:15
2006-2005, 2008-2009 чылларда тӧреен хыстар аразында волейболҷа кибiрлiг марығлар ирткен, чарыдылғаннар олар УСЗ "Колос"-тың азылғанына.
06.12.2019 - 17:36
2006-2005, 2008-2009 чылларда тӧреен хыстар аразында волейболҷа марығлар 5 декабрьда Хубачар аалда, Айлтай аймағы кiнiнде, иртер.
25.11.2019 - 15:17
"Саяны" меспектiг хоккейҷе ӧмезi айғыда позының азых тимненiстерiн иртiрдiлер.
22.11.2019 - 16:53
Ирина Матюшина палаларның iҷе-пабаларын "Ирбис" спортшколаның ӧӧн кӧстеглiг чолларынаңар чоохтаан.
19.11.2019 - 09:09
Ортын пiлiстiг ӱгредiг аларға сағынчатхан улусха олимпче спорт тимнеглiг техникум постарының азых iзiк мероприятиелерiн иртiргеннер
14.11.2019 - 09:14
Пии аймағында мерчиктiг хоккей спорт кӧрiмiн тилiтчең сурығ хоостыра тоғазығ ирткен.
01.11.2019 - 17:25
1 ноябрьда 2019 чылда Олимпче тимнеглiг техникумда (училищеде) "Этнографияҷа килкiм диктант" ирткен.
05.11.2019 - 17:28
«Спартак» футболҷа ӧме «Арсеналға» тилекей Россия мариинда 15-ҷi турда уттыр салды.
21.10.2019 - 14:44
НХЛ лигазында сыбыра иртчекен хоккейҷе марығларда "Вашингтон Кэпиталз" ӧмезi "Чикаго Блэкхоукс"-ты 5:3 саннаң утып алған.
09.09.2019 - 15:57
Дастин Порье Хабиб Нурмагомедовтаң тоғыр харбазығда позының уттырғанында алҷаастарын чоохтап пирген
07.06.2019 - 08:59
Футболҷа марығның тоғазии Голландия саринда пол парған 3:1 саннығ.
29.05.2019 - 16:51
26 август паза 11 сентябрь кӱннерiнде 2022 чылда Россияда волейболҷа тилекей марығлары иртер.
16.05.2019 - 17:39
Россия хоккеисттерi Италия ойынҷыларын тилекей чемпионадында 10:0 саннаң хуруға утып алғаннар.
14.05.2019 - 17:28
Россия хазнаның президентi Владимир Путин "Россия - спортивная держава" теен форумны чыл сай иртiр турарға тiп чарлағ пирген
29.01.2019 - 00:35
Ағбанда хол-азах полызиинаң кӱрес залының тура тӧзі салылды.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.