17.12.2018 - 16:39
16 декабрьда МАУ "Спорткомплекс "Абакан" теен турада республикаҷа синде хакас чонның кӧрiмнерiнҷе марығлар ирткен.
17.12.2018 - 15:07
13-16 декабрьда Польшада, Олецко городта, 2004-2005 чылларда тӧреен хыстар аразында волейболҷа марығлар ирткен.
14.12.2018 - 14:13
21 декабрьда Хакасияда Хысхы Универсиада - 2019 тiп спорт пайрамының от чырыдары кӱнге тимненiс парча.
14.12.2018 - 14:05
Иртiрiлче ӧнетiн устаныстығ кӧзiдiглер, ух-чаа кӧрiмнерiнеңер, соғаннарынаңар чоохтап пирчелер.
14.12.2018 - 14:00
Универсиада одын апарар кiзiлернең таныстырчабыс мыннаң мындар: Анастасия Юст.
13.12.2018 - 17:18
16 декабрьда "Ағбан" тiп спортча пайзаң туразында рсепублика синде чонн спорт кӧрiмнерiнiң фестивальы полар.
13.12.2018 - 13:17
14-15 декабрь кӱннерiнде Кемеров облазындағы Осинники городта тиксi Россия синiндегi олаңай кӱресче марығлар иртер.
17.12.2018 - 16:26
Городтағы "Ағбан" тiп спортча программазы.
13.12.2018 - 17:14
15 декабрьда "Локомотив" стадионда 12 ӧме аралазар.
10.12.2018 - 17:14
7-9 декабрьда "Саяны" спорткомплексте Ағбан город синiнде хысхызындағы ниик атлетикаҷа кӧрiмiнiң марығлары ирткен.
03.12.2018 - 17:28
РДЮСШ-ның iстiнде Соох Апсах сыйии ӱчӱн волейболҷа марығлар ирттi.
03.12.2018 - 10:43
Чарыхха чарлаан тузы 28 ноябрь 2013 чыл саналча.
30.11.2018 - 16:18
Хакасия кiнiнiң чуртағҷылары ГТО кӧрiмнерiҷе тимненiстерiн кӧзiтчелер.
29.11.2018 - 14:32
30 ноябрь - 2 декабрь кӱннерiнде Сибирьде 3 регион аразында алты меспектiг хоккейҷе ӧмелер устарынаң сыназарлар.
17.12.2018 - 16:30
14-16 декабрь кӱннерiнде Хызылчарда мылтых атыпчатхан улус аразында марығлар полды.
14.12.2018 - 09:03
16 декабрьда "Ӱрiлген меспек" тiп меспектiг хоккейҷе марығлар пасталыбысты.
13.12.2018 - 17:07
14 декабрьда "В.П. Щедрухин адынаң дзюдоҷа кӱрес залында" 2005-2006 чылларда тӧреен чииттер аразында марығлар иртер.
13.12.2018 - 17:01
"Пятница" газетаның тоғынҷызы меспектiг хоккейҷе пасталар сезон алнында ӧӧн тимнегҷiдең СССР-ның спорт узынаң Евгений Владимирович Ерахтиннең чоохтазығ полған.
11.12.2018 - 17:27
11-12 декабрьда И.С.Ярыгин адынаң кӱрес туразында 2005-2007, 2008-2009 чылларда тӧреен чииттер аоазында марығластар иртер.
04.12.2018 - 17:25
Тиксi Россияҷа синдегi грек-рим кӱрезиинҷе турнир РСФСР-ның саблығ тренерi И.М. Селетников адына чарлалған полған.
30.11.2018 - 16:27
"Саяны" паза "Сибсельмаш-2" ӧмелерi аразында ойын ирткен.
06.12.2018 - 17:32
Москвада "Чыл спортсменi" тiп хазна сыйиина турыстыра сыйыхтар чарлалған, ол 11 номинацияҷа пирiлген полған.
03.12.2018 - 17:18
УЕФА-ның толдырығ пӧлии еврокубоктығ ӱзiнҷiзiн иртiрерiн чарлабысты, ол 2021 чылда пастағызын на иртер.
31.10.2018 - 17:10
Катар городтағы тилекей марығларында Россиняң спорт ӧмезi кӱмӱс медальға турыстылар.
08.10.2018 - 16:45
Араластығ хатығ харбастарның кӱресчiзi Хабиб Нурмагомедов ирландия кӱресчiзiн Конор Макгрегорны утып алып, UFC синдегi ниик кӧдiрiмiнде позының титулын арачылап халған.
04.10.2018 - 17:06
Батуми горота (Грузия) чон аразындағы шахматтар Федерациязының табығлары ирт парды.
03.10.2018 - 16:18
ЦСКА "Реалны" утып алды Никола Влачиштың сылтаанда: тоғазығның 2-ҷi минутазында ол гол кирiбiсче.
04.07.2018 - 16:49
Шведтер амғы ойында Щвейцария ӧмезiн утып алдылар 1:0 саннаң.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.