26.06.2019 - 14:41
22 июньда Ағбанда "Саяны" спортча туразында Хакасия синде пауэрлифтингче марығлар ирткен полған.
26.06.2019 - 14:37
28-29 июнь кӱннерінде "Саяны" спортча туразында Республика синде ниик атлетикаҷа марығлар иртер.
25.06.2019 - 14:32
20-23 июнь кӱннерінде Майкопта тиксі Россия синде самбоҷа марығлар космос-кии кӱстері аразында чемпионат полған.
25.06.2019 - 14:26
Пӱӱн Хакасиядағы спортча министерствода 2019 чылдағы XXIX-ҷы тилекейҷе Хысхы универсиаданың таңмалары пиріл парған.
24.06.2019 - 14:22
Наа тынағ сезон азарында Хакасия спорт министерствозының араласчылары полғаннар: Владимир Кретов, министрнің пастағы орынҷызы, Николай Ельчанинов, Хакасияның піріктірілген ӧмелерінің тимнир кіннің устағҷызы.
24.06.2019 - 14:17
24 июньда Виктор Кириллович Райковха 60 час толча.
21.06.2019 - 14:14
Хакасияның кӱресчізі Валерия Карамчакова Кидеркі чир синдегі марығларға тимненче.
26.06.2019 - 14:45
Полған на городта паза аймахта ГТО кіннері тоғынча.
18.06.2019 - 20:40
Июнь айның пастағы кӱннерінеңок тоғысчы коллективтер аразында 10 спорт кӧрім аразында спартакиада марығластары парча.
17.06.2019 - 20:52
13-15 июнь кӱннерінде Железногорскта 2009 чылда тӧреен чииттер аразында футболҷа марығлар ирткен.
13.06.2019 - 17:25
14-15 июнь кӱннерiнде Асхыста Хакасиядағы муниципалитеттер аразындағы Спартакиадазы иртер.
10.06.2019 - 17:26
8 июньда "Саяны" стадионда ветераннар аразында город синде футболҷа турнир ирткен.
05.06.2019 - 09:33
31 май паза 1 июнь кӱннерiнде "Спорт пайзаң туразында" (ОАО «Дворец спорта») стол теннизiнҷе олғаннар кӱнiе чарыдылған марығлар ирткен.
31.05.2019 - 17:20
Пу нидиледе Харатастағы "Ах барс" дзюдоҷа клубтың араласчыларының пу чылдағы халғанҷы тимненiстерi ирттi.
10.06.2019 - 17:18
1 июльдаң 2019 чылдаң сығара "МеспектӀг хоккейҷе" паза "Шайба хоккейiнҷе" ойыннарға кӧнiктiрерге олғаннарны алчалар.
05.06.2019 - 17:16
Саяногорскта 2 июньда волейболҷа кибiрлiг турнир ирткен.
28.05.2019 - 16:45
Хакасияның ниик атлетикаҷа хазии кинек спортсменнерi 34 азыра регион араласхан мариинда алтын паза кӱмӱс медальлар алғлап алғаннар.
24.05.2019 - 16:27
Харатастағы "Шахтёр" стадионда тоғыс профессияларына ӱгретчеткен ӱгредiглiг организациялар аразында марығлар ирткен.
23.05.2019 - 17:31
Ирткен позырах кӱнiнде Хызылчар крайында Богучаны аалда "Ангара" спорткомплекс туразында ух-чааҷах атчаң кӧрiмiнҷе марығлар ирткен полған.
07.05.2019 - 17:02
8 - 10 май кӱннерiнде Республиканың аттар спортының школазында марығлар иртер, чарыдлча ол Илбек Ада чааның 74-чыл ирт парған Чиңiзiне.
07.05.2019 - 16:57
30 апрель паза 5 май кӱннерiнде Харатастағы "Сибиряк" стадионында олғаннар аразындағы кибiрлiг футболҷа "Надежда" тiп фестиваль ирткен.
07.06.2019 - 08:59
Футболҷа марығның тоғазии Голландия саринда пол парған 3:1 саннығ.
29.05.2019 - 16:51
26 август паза 11 сентябрь кӱннерiнде 2022 чылда Россияда волейболҷа тилекей марығлары иртер.
16.05.2019 - 17:39
Россия хоккеисттерi Италия ойынҷыларын тилекей чемпионадында 10:0 саннаң хуруға утып алғаннар.
14.05.2019 - 17:28
Россия хазнаның президентi Владимир Путин "Россия - спортивная держава" теен форумны чыл сай иртiр турарға тiп чарлағ пирген
01.04.2019 - 17:05
Россия ӱчӱн турысчатхан Александра Панова чарым финалда америка хызын Эйжу Мухаммадтi уттып алған.
13.03.2019 - 16:14
12 мартта Хызылчарда Универсиада ойыннары тоозыл пардылар.
18.12.2018 - 17:11
Россияның гандболҷа спорт ӧмезi ипчiлер аразындағы финал марығларында Франция ӧмезiне 21:24 саннаң уттыр салған.
29.01.2019 - 00:35
Ағбанда хол-азах полызиинаң кӱрес залының тура тӧзі салылды.
19.09.2016 - 12:44
Кöк Хайа аалда толдыра синнiг профессиональнай искусство тöзеглiг футбол чазызын пайрамни азарында араласханнар:
15.09.2016 - 11:00
16 сентябрьда 2016 чылда 15.00 часта Кӧк хайа аалда (Гагарин ор., 12 «б») республика спорт школазының ачығында наа футбол ойнаҷаң чазы пайрамни азылар.
12.09.2016 - 11:41
Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.
12.09.2016 - 11:35
Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.