Устағҷы

Валерий Васильевич ДЕНЩИКОВ

Хакас Республиканың спорт министрi.

02.06.1952 чылда тӧреен Минсуғ городында, Хазылчар крайында.

1971 чылда Минсуғдағы аал хонииның механизациязы паза электрификациязы техникумын тоосхан.

1982 чылда Ағбандағы ӱретчiлер тимнеҷең хазна институдын тоосхан.

Тоғынып пастаан 1970 чылда электромонтажник полып, Минсуғдағы МК-12 сельхозстройда электромонтажниктер ӧмезiнiң бригадирi полча.

1972 чылдаң сығара тренер тоғызында. Хакасияда велосипед спортын айнытча. Хакасиядағы аал-хонии техникумында паза Ағбан пилтiрiндегi хус ӧскiрҷең фабиркада олаңай тренер полған. Республикадағы олимп ойыннарына тимнеҷең «Россия» тiп кiнде хазнаның устағҷы-тренер синiне читче, андох улуғ тренер тоғызын апарча.

1986 чылда Москвадағы «Пӧзiк тимнеглiг тренерлер школазын» тоосча.

1995 чылда «Россия Федерациязының салбығ тренерi» ат алча.

Аның устаанынаң «СССР-ҷа спорт узы» 43 кiзi тимнелген, «Чон аразындағы спорт узы» атха турыстыра 4 кiзi, Россияда, СССР-да, Европада, тилекейде иртчеткен марығларда аның спортсменнерi чиңiсчiлер аразында аймах-пасха орыннар алғлааннар.

2010 чылда «Хазна тоғынҷыларын тимнеҷең Сибирь академиязында» пӧзiк ӱгредiглiг синде «Развитие физической культуры и спорта: организационное обеспечение (на примере Республики Хакасия)» программа хоостыра ӱренiзiн узаратча.

27 январьда 2009 чылда Хакасиядағы физкультура паза спорт министрiне турғызылча.

14 майдаң 2014 чылдаң пасти Хакасиядадағы спорт министрi тоғызын апарча.

Халых чон аразындағы тоғыс.

2011 чылда «Асхыс аймағының аарластығ чуртағҷызы» атха турысча.

2013 чылда – «Хакасиядағы олимп ойыннар араласчыларының чӧбi» тiп орындағы халых пiрiгiзiнiң устағҷызы.

2015 чылда «Алтай аймағының аарластығ чуртағҷызы» тiп танығлығ пiчiк пирiлче.

Хазна сыйыхтары:

2012 чылда «Физкультураҷа паза спортча Хакасияның саблығ тоғынҷызы» тiп аарластығ  ат алча.

2013 чылда «Физкультураны паза спортты пӧзiк синге читiрген ӱчӱн»  аарластығ  танығлығ пiчiкке турысча.

2015 чылда «Физкультураҷа паза спортча Россияның саблығ тоғынҷызы» тiп аарластығ ат пирiлче.