Хазна оғырлазынаң тоғыр хайыныста тузаланҷаң право оңдайлары паза хазна пiчiктерi

2013 чыл

«Должностьтар пічиин чаратханнаңар» 13.12.2013 чылдаң 199№ чахығ

2014 чыл

ХР-ның спорт министерствозында коррупциядаң тоғыр кӱрезерінӌе комиссиядаңар 25.12.14 чылдаң 157№ чахығ.

2014-2016 чч. коррупциядаң тоғыр кӱрезерінӌе планны чарадардаңар паза кӱзін чідіргеннеңер 31.07.14 чылдаң 45№ чахии

«2014-2016 чч. коррупциядаң тоғыр кӱрезерінӌе планны чарадардаңар» ХР-ның спорт паза туризм министерствозының 31.01.14 чылдаң 21№ чахии

2015 чыл

«Хакасия спортминының хазна служащайларын материальнай стимулированиедеңер положениезін чаратханнаңар» ХР-ның спорт министерствозының 24.11.15 чылдаң 160-172№ чахии

«ХР тӧстеен паза спорт тимненізінең айғасчатхан физкультура-спорт организацияларынзар тоғынӌыларны алар оңдайларны чаратханнаңар» Хакасия спортминының 22.09.2015 чылдаң 160-141№ чахии

«Хазна служащайларының тоғыста тудынарына паза сариларның кӧрістері пасхалалчатханын тӱзедеріне кирексіністерге тудынарынӌа комиссия тӧстирдеңер» Хакасияның спорттуризмминнің 01.11.2011 чылдаң 450№ чахииның 19 п. алызығлар кирердеңер» Хакасияның спортминының 20.07.2015 чылдаң 160-111№ чахии