Хазна оғырлазынаң тоғыр хайыныста тузаланҷаң пiчiктер хобыллары

Cправкалар хобылы

460№ 23.06.2014 чылдаң РФ Президентінің Указынаң чарадылған хазна служащайының, аның ипчізінің (ирінің) паза чазы читкелек палаларының парыстарынаңар, хорадығларынаңар справкаларның наа хобыллары

Парыстардаңар, хорадығлардаңар, ис-пайдаңар паза ис-пай кӧрімніг обязательстволардаңар справкаларны толдырарынӌа методика чӧптері

 

Искiрiглер, айланыстар хобылы

Позының ипчізінің (ирінің, палаларының) парыстарынаңар, ис-пайынаңар паза ис-пай кӧрімніг обязательстволардаңар искіріглерні читірӌең оңдай чох полчатханнаңар сурыныс пічии

Пасха тӧлелчеткен тоғысты толдырарға сағынчатханнаңар (пасха тӧлелчеткен тоғысты толдырғаннаңар) искіріг

Сыйых алғаннаңар искіріг

Тоғынӌыны коррупция правозын сайбирына кӧӧктірер пӧгіннең айланыс полғаннаңар искіріг

Коммерческай алай коммерческай нимес пірігістегі должностьха турғызыларына чарадығ пиргеннеңер айланыс (гражданско-правовой чӧптезіг оңдайлары хоостыра коммерческай алай коммерческай нимес пірігісте тоғыс толдырғаны)

Хазна оғырластары, сайбағлары хоостыра кiзiнiң айланызы