Ниме-нооларнаң палғалыстығ нандырығ оңдайы, парыс-хорағлардаңар сан пирiс

2015 чыл

2015 чыл Постарының парыстарынаңар, хорадығларынаңар, ниме-ноолардаңар, ниме-ноолар кӧрімніг обязательстволарынаңар, ипчізінің(ирінің) паза чазы читкелек палаларының парыстарынаңар, хорадығларынаңар, ниме-ноолардаңар, ниме-ноолар кӧрімніг обязательстволарынаңар хайди даа танығлар пиререге кирек лицолар должнотьтарын тодырчатхан лицоларның 2015 чылдағы 1 янвырьдаң 31 декабрьынға теере парыстардаңар, хорадығлардаңар, ниме-ноолардаңар паза ниме-ноолар кӧрімніг обязательстволарынаңар танығлар 

2014 чыл

Постарының парыстарынаңар, хорадығларынаңар, ниме-ноолардаңар, ниме-ноолар кӧрімніг обязательстволарынаңар, ипчізінің(ирінің) паза чазы читкелек палаларының парыстарынаңар, хорадығларынаңар, ниме-ноолардаңар, ниме-ноолар кӧрімніг обязательстволарынаңар хайди даа танығлар пиререге кирек лицолар должнотьтарын тодырчатхан лицоларның 2014 чылдағы 1 янвырьдаң 31 декабрьынға теере парыстардаңар, хорадығлардаңар, ниме-ноолардаңар паза ниме-ноолар кӧрімніг обязательстволарынаңар танығлар

2013 чыл

Хакас Республиканың спорт паза туризм министерствозының хойнындағы хазна учреждениелернің устағҷыларының, ипчізінің(ирінің) паза чазы читкелек палаларының 2013 чылдағы 1 янвырьдаң 31 декабрьынға парыстарынаңар, хорадығларынаңар, ниме-ноолардаңар, ниме-ноолар кӧрімніг обязательстволарынаңар танығлар

Хакас Республиканың спорт паза туризм министерствозының хазна тоғынҷыларының, ипчізінің(ирінің) паза чазы читкелек палаларының 2013 чылдағы 1 янвырьдаң 31 декабрьынға парыстарынаңар, хорадығларынаңар, ниме-ноолардаңар, ниме-ноолар кӧрімніг обязательстволарынаңар танығлар