Тоғыс-хайыныс салтарларынҷа нандырығ тутханы

Хакас Республикадағы спорт министерствозының тоғыс-хайыныс салтаралары   

Хакас Республиканың минспорты иткен тоғызының 2015 чылдағы сан пирiс

Хакас Республиканың минспорты иткен тоғызының 2014 чылдағы сан пирiс

Хакас Республиканың минспорты иткен тоғызының 2013 чылдағы сан пирiс

Хакас Республиканың минспорты иткен тоғызының 2012 чылдағы сан пирiс

Хакас Республиканың минспорты иткен тоғызының 2011 чылдағы сан пирiс

Хакас Республиканың минспорты иткен тоғызының 2010 чылдағы сан пирiс

Хакас Республиканың минспорты иткен тоғызының 2009 чылдағы сан пирiс

Хакас Республикадағы спорт киреенең палғалыстығ учрждениелер устағҷыларының маңнаныстығ тоғызы

Хакас Республикадағы спорт тоғынҷыларының 2015 чылда 2-ҷi кварталда иткен тоғызының чидiглерi

Хакас Республикадағы спорт министерствозының чахығларын хайди толдырылғаннаңар информация 

Хакас Республикадағы спорт министерствозының 2016 чылда 1-ғы кварталда толдырылған чахығлардағар

Хакас Республикадағы спорт министерствозының 2015 чылда толдырылған чахығлардағар

Хакас Республикадағы спорт министерствозының 2014 чылда толдырылған чахығлардағар

Хакасиядағы минспорт пӧлиинге кiзiлер айланызынаңар информация

Хакасиядағы минспорт пӧлиинзер 2016 чылда 1-ғы кварталда кiрген кiзiлер айланызынаңар информация

Хакасиядағы минспорт пӧлиинзер 2015 чылда кiрген кiзiлер айланызынаңар информация

Хакасиядағы минспорт пӧлиинзер 2014 чылда кiрген кiзiлер айланызынаңар информация (2012-2014 гг.)

 

Саннар тiлiнең

«Физкультурадаңар паза спорттаңар» саннар хоостыра федеральнай сан пирiс хобылы 1-ФК №
1-ФК № хобылын орта толдырардаңар
2014 чылдағы 1-ФК № хобылы
Федеральнай сан пирiстiң АФК 3№ чыл хобылы
АФК 3№ хобылын орта толдырардаңар
2014 чылдағы АФК 3№ хобылы
«2014 чылда спорт тимненiстерiнең айғасчатхан организациялардаңар танығлар» тiп чылдағы федеральнай сан пирiс хобылы ФК-5№
Федеральнай сан пирiс хобылын ФК-5№ орта толырарынаңар чӧптеглер
ФК-5№ хобылы хоостыра специалисттерге
Спорт пӱдiрiглерiнде ФКиС-таң айғасчатханнарны санастырҷаң ӧнетiн методика

Россия Федерациязындағы 2013 чылда ФКиС-тың ӧзiзiнеңер ӧӧн танығлар

 

2015 чылдағы №1-ФК и №3-АФК ӧнетiн пiчiктер хобылы хоостыра сан пирiс

1. 1-ФК Шаблон 2015

2. 3-АФК Шаблон 2015

3. Кӱн изерiзi

4. Алғыда сан пирiс

5. 30.11.2015 чылдағы 160-175№ чахии

6. 03.11.2015 чылдағы 524№ чахии

7. 08.12.2014 чылдағы 687№ чахии

 

№2 «ГТО кӧрiмнерi хоостыра толдырығ танығлары»

1. 1. 20.11.2014 чылдағы ВМ-03-077203 тiп сан пирiс идерiнеңер чӧптеглер

2. Росстат чахии 606_2014г.

3. МинСпорт чахии 943_2014г.

4. Муниципальнай пiрiгiстiң 2-ГТО алғымни сан пирiс

5. 2-ГТО_шаблон__2015.xlsx