Спорт Хакасияда

2018.04.19, 17:26

20-23 апрельде Ағбанда "Компашка" тiп скалодромда Хакасия синде тағлар хайаларынҷа сыхчаңнар аразында марығлар полар.

2018.04.19, 17:23

Хакасияның спорт министерствозы позының хойнында халых чон пiрiгiзi пӱтче тiп чарлапча.

2018.04.19, 17:09

Виолетта Павлова iкiнҷiзi хати Европазар регби-г теен кӧрiмiнҷе марығлазарға парарға тимненче.

2018.04.18, 16:52

15-30 апрель кӱннерiнде Сочиде тиксi Россия синде 15, 17, 19 частығ чииттер аразында шахматча марығлар иртче.

2018.04.18, 16:42

20 апрельде 2001-2002 паза 2003-2004 чылларда тӧреен чииттер аразында грек-рим кӱрезиинҷе марығлар полар.

2018.04.17, 17:26

Ағбан пилтiрiндегi "Химик" спорт туразы хойнында стол теннизiнҷе марығлар ирт парғаннар.

2018.04.17, 17:16

Новосибирскте регионнар аразындағы VIl-ҷi турнир "Звездочки Сибири" адалып, ооллар паза хыстар (частары хоостыра) пӧлiлгеннер 2005-2006 чылларда паза 2002-2004 чылларда тӧрееннерге.

2018.04.17, 17:12

Чииттер аразында 2018 чылда "Россияның килер тузы" тiп марығ чарлалча.

2018.04.17, 16:58

Пермьдағы крайда (п. Борда) тиксi Россияҷа "Кама" тiп иреннер аразындағы турнир тоозыл парды. Ол марығ чарыдылған полған Владимир Горюновха, Константин Калаговха паза Лев Гергауловха.

2018.04.17, 16:48

Спорт узын тилiтчең ӱгредiглер кикбоксингче ирткеннер, олар ЦСКА-ның 95 чазына чарыдылғаннар.

2018.04.16, 15:48

"Саналарға" тiп проекттiң программазы хоостыра тимнег устарын кӧдiрҷең ӱгредин маңнаныстығ тоозыбысханнарынаңар киречiлестiг сертификаттар алғаннар Хакасияның спортча тимнегҷiлер.

2018.04.13, 11:58

"Российский азимут-2018" тiп Хакасияда спортча тiлег марығларын иртiрҷең оңдайларынаңар ӱзӱрiг полған.

2018.04.12, 15:15

Тиксi Россия синде "Хысхы универсиада - 2019" марығларына тимненiс парча.

2018.04.12, 15:07

15-17 апрельдегi кӱннерiнде Новосибирскте VII-ҷi тиксi Россияҷа турнирде дзюдоҷа марығда араласчалар оолағастар паза хызыҷахтар (2002-2004, 2005-2007 чылларда тӧреннер).

2018.04.11, 17:09

12-16 апрель кӱннерiнде Бийскте СФО синiнде самбоҷа марығлар 2004-2005 чылларда тӧреен чииттер аразында иртер.