Спорт Хакасияда

2019.09.18, 09:04

21 сентябрьда Ағбанда ипподромда хакас кибiрлiг Ӱртӱн тойы иртер.

2019.09.16, 16:31

12-15 сентябрь кӱннерiнде Хакасияда аттар марииның 3 кӧрiмiнҷе марығлар ирткен полған.

2019.09.16, 16:24

Пӱӱн, «СУЭК-Хакасия» компанияның устағҷызы Алексей Килин, Хакасияның спорт министерствозының нанҷызы, тӧреен кӱнiн таныхтапча.

2019.09.16, 16:19

21 часха читкелек чииттер аразында Кидеркiде, Вантаа финнар городында, дзюдоҷа марығлар ирткен.

2019.09.13, 15:56

"Саяны" стадион iстiнде "Ирбис" спортшколаның араласчыларына спортча тимненҷең кип-азахтар пиргеннер.

2019.09.12, 15:47

8-14 сентябрь кӱннерiнде Тула облазында (Алексин г) теннис ойынҷылары Кидеркi чемпионадына тимнен парчалар.

2019.09.11, 17:44

11-12 сентябрь кӱннерiнде «Абилимпикс» - III тiп адалчатхан марығларда хазии толдыра нимес кiзiлер аралазарлар.

2019.09.10, 16:16

"ЦСКА-Хакасия" тiп спортшколаның ӱгренҷiзi 21 час читкелек чииттер аразында дзюдоҷа марығларда аралазар.

2019.09.09, 15:43

6-8 сентябрь кӱннерiнде республика синде волейболҷа марығлар полған.

2019.09.09, 09:10

12-15 сентябрь кӱннерiнде Ағбандағы ипподромда аттар спорттар кӧрiмiнҷе республика синде марығлар полар.

2019.09.06, 14:40

В.И.Чарков адынаң спортча школаның араласчылары федеральнай ахчаа "Дзюдо" кӧрiмiнiң программазы хоостыра постарына наа кип-азахтар алып алдылар.

2019.09.06, 14:36

18 час читкелек чиитер аразында паза 21 частығ юниорлар арали Хакасия синде дзюдоҷа кӱресчiлер марығ иртерлер.

2019.09.04, 14:25

7 сентябрьда "Саяны" стадионда респубилкаҷа синде ниик атлетиканың 4 кӧрiмiнҷе чииттер аразында марығлар иртер.

2019.09.02, 09:00

Россияның регби-7 кӧрiмiнiң спорт ӧмезi Кидеркi марығларның (U18) хола чиңiсчiзi полыбысты.

2019.08.30, 17:18

Тиксi Россияның регбиҷе спорт ӧмезiн тимнеп апарча Марат Минисламов, ол ӧмее кiр парған Хакасияның спортсменi Ангелина Бучилина (аның тренерi Анатолий Мухин)

2019.08.30, 09:46

31 август - 1 сентябрь кӱннерiнде Хакасия синiнде палыхчылар аразында спорт марии полар.

2019.08.28, 14:34

28 августтаң 1 сентябрьға теере карп палых тударынҷа спортча марығлар иртче