Спорт Хакасияда

2019.03.25, 16:04

Хакасияның устағ-пастаа туразында спорт ӧмелерiнiң устағҷыларын, араласчыларын алғыстаан.

2019.03.25, 15:57

Хакасиядаң парған спортсмен тиксi Россия синдегi стол теннизiнҷе марығларда чӧрiзi чох кiзiлер аразында позын маңнаныстығ иде кӧзiттi.

2019.03.22, 10:30

Ағбандағы теннисче спорт туразының кiнi чыыл таа парды тирге чарир.

2019.03.22, 10:26

23 мартта - 3 апрельде Свердловск облазында (Ӱстӱндегi Пышма) стол теннизiнҷе марығлар 19 час читкелек чииттер аразында полар.

2019.03.21, 10:08

Хакасияның спорт министерствозында 2015 чылға теере спорт чуртазын тилiдерiнеңер чоох апарылған.

2019.03.21, 10:04

Ирина Золотухинанаң ӱгренҷiлерi 2006-2007 чылларда тӧреен хызыҷахтар Россия синдегi марығларда чарым финалда аралазарлар.

2019.03.20, 08:54

"Ирбис" тiп хазии тарғынах улустың спортча школазының араласчылары стол теннизiнҷе Россия синдегi марығда аралазарлар.

2019.03.19, 17:15

23 мартта 2019 чылда Республикадағы ипподромда "Чыл Пазы" ӱлӱкӱнiне чарыдылған спортча марығластар иртер.

2019.03.18, 17:06

16-17 март кӱннерiнде И.Ярыгин адынаң Кӱрес туразында Хакасия синде самбоҷа марығластар ирткен.

2019.03.18, 17:00

14-17 март кӱннерiнде Владимир городта грек-рим кӱрезиинҷе 18 час читкелек чииттер аразында марығлар ирткен.

2019.03.15, 15:51

15-17 март кӱннерiнде Рязаньда хурлығ кӱрес кӧрiмiнҷе марығлар хыстар аразында иртерлер.

2019.03.15, 15:47

15-22 март кӱннерiнде Анапа городта 15-16 частығ хыстар аразында боксча марығлар иртер.

2019.03.15, 15:43

2005-2006 чылларда тӧреен саарбахтар аразында меспектiг хоккейҷе турнир ирткен.

2019.03.14, 17:39

Пӱӱн Ағбан тiп спортча пайзаң туразының бассейнiнде "Сибирь Кубогы" марығлары ирт парды.

2019.03.14, 17:32

Ол тоғазығда Хакасияның спорт министрi Владимир Кретов араласхан.

2019.03.14, 17:28

16-17 мартта И.Ярыгин адынаң кӱрес туразында Хакасия синде самбоҷа марығластар иртер.

2019.03.13, 16:09

14-17 март кӱннерiнде Бердск городтағы "Вега" теен спортча пайзаң туразында СФО синдегi олаңай кӱресчiлер марығлары иртер.