Спорт Хакасияда

2017.09.20, 16:53

Хакасияда волейболҷа кибiрлiг марығлары иртче. Сыйии – Ағбандағы паза Хакасиядағы архиепископ холынаң полар.

2017.09.20, 15:39

Виктор Зиминнi, Сергей Головкиннi паза Вячеслав Лесковты алғыстааннар Наталья Малюкованың маңнаныстығ чидiгдерi ӱчӱн.

2017.09.20, 15:15

28 сентябрьдаң пасти 1 октябрьға теере А.А. Магдалина адынаң аттар спортының школазында СФО синде азых чарыстар полар.

2017.09.20, 14:16

23 сентябрьда 12.00 часта Хакасия чуртағҷыларына постарының спортсменнерi ӱчӱн «ағырып аларға» чарир полар.

2017.09.19, 16:25

Даниела Колесник, пауэрлифтингче сигiс хати чиңiсчi позының тӧреен алында, Боград аймағындағы Сарагаш аалда чииттерге спортча тимнег иртiрген.

2017.09.19, 15:59

Хакасияның спорт министерствозы ӱс хати Олимп ойыннарның чиңiсчiзiн, Россияның матырын тӧреен кӱннең алғыстапча!

2017.09.19, 15:40

Хакасия кiнiнде тиксi Россия синдегi «Кросс нации – 2017 теен мероприятие ирткен.

2017.09.15, 16:20

Ӱртӱн айның 22-24 кӱннерiнде Саяногорскта мылтых атчаң кӧрiмiнҷе марығлар иртер.

2017.09.15, 16:09

Пу чылда 17 сентябрьда «Кросс нации – 2017» теен спортча мероприятие иртер.

2017.09.14, 16:21

Хакасияның пiрiктiрiлген спорт ӧмезi олаңай кӱресче СФО марығларында араласча.

2017.09.14, 16:05

Олимпче тимнеглiг училищенiң (техникумның) студенттерi, тоғынҷылары допингтең тоғыр программадаңар хоза пiлiс алып аларлар:

2017.09.13, 17:25

Хакасияның спорт министерствозы «Пiстiң спорт» тiп кӧзiдiглiг изерiзiн пастабысты (кӧрерге).

2017.09.13, 17:14

15-17 сентябрь кӱннерiнде Кемеров облазында Осинники городта СФО синде марығлар олаңай кӱресче иртер.

2017.09.13, 16:56

13-16 сентябрь кӱннерiнде Минсуғда боксча азых марығлар иртер, чарыдылча ол чон аразындағы спорт узына А.Войды спортсменге.