Спорт Хакасияда

2018.11.15, 17:28

13-18 ноябрьда Хакасияда (Хубачар аал, УСЗ "Колос") волейболҷа 2-чi тур чемпионады Россия синде ипчiлер аразында полар.

2018.11.15, 16:19

17-18 ноябрьда Ағбандағы "Пайзаң спорт туразында" 2004 чылда тӧреен хызыҷахтар паза оолахтар аразында стол теннизiнҷе марығда полар.

2018.11.14, 17:27

"Хакасия Ӏзенiзi" ("Надежды Хакасии") II-ҷi турда Россия синдегi волейболҷа чемпионатта Новосибирсктегi ӧменi чиңенiнең пастааннар.

2018.11.14, 17:23

17-18 ноябрь кӱннерiнде "Ағбан" спортча пайзаң тура iстiндегi залында спортча аэробиканың марии полар.

2018.11.14, 08:59

14-15 ноябрьда Нымырттығ аалда Хакасия синде чӱсчеңнернiң марии иртер.

2018.11.13, 16:45

17 ноябрьда 15.00 часта Ағбандағы Олимпче тимнег училищенiң (техникумның) туразында пайрамнығ чыылығ иртер.

2018.11.13, 08:48

13 - 18 ноябрьда Хакасияда (Хубачар) Россия синде ипчӀлер аразында марығлар полар.

2018.11.12, 12:10

28 октябрьдаң 9 ноябрьға теере Кемеров облазында СФО синiнде хыстар-ооллар аразында марығласр иткен.

2018.11.12, 11:56

9-10 ноябрь кӱннерiнде Ағбандағы Иван Ярыгиннiң адынаң кӱрес туразында олаңай кӱресче И.Н.Тюмереков адынаң турнир ирткен.

2018.11.12, 08:46

7-11 ноября Тюменьде 18 час читкелек хыстар-ооллар аразында тиксi Россия синде дзюдоҷа марығлар ирткен.

2018.11.09, 17:23

Юниорлар ӧмезi Хакасияның Кубогына тимненiзiн пастирлар "Тёя" теен сана чылҷаңнар спортча кiнiнде.

2018.11.09, 09:10

10-11 ноябрьда ОАО "Спорт туразында" (Ағбан) 2007 чылда тӧреен хызыҷахтар-оолағастар аразында стол теннизiнҷе марығлар иртер.

2018.11.08, 15:14

Артем Шалганов - "Хакасияның алтын пъедесталы" теен марығның араласчызы полып, 366 ӱн чыып алған, чиңiсчiзi полыбысхан.

2018.11.08, 14:52

10-11 ноябрь кӱннерiнде "Саяны" тiп спортча туразында пауэрлифтингче тиксi марығлар полар.

2018.11.07, 09:04

8-11 ноябрь кӱннерiнде "Тюмень-дзюдо" олимпче тимнег спорт кiнiнде 18 час читкелек хыстар-ооллар аразында марығлас полар.

2018.11.06, 17:04

Ол ойыннар спорттың паза физкултураның аарластығ тоғынҷызына Виктор Тормазаковха чарыдылча.

2018.11.06, 16:34

Кемеров облазында 3 ноябрьда 2003-2005, 2006-2007 чылларда тӧреен чииттер аразында дзюдоҷа марығлар ирткен.

2018.11.06, 09:13

2-4 ноябрьда Хызылчарда чииттер аразында олаңай кӱресче XIV-ҷi чоннар аразындағы синiнде марығлар ирткен.

2018.11.02, 15:44

25-28 октябрьда Омскта самбо кӧрiмiнҷе тиксi Россия синде иреннер аразында марығ ирткен.