Спорт муниципалитеттерде

2019.01.11, 13:26

Марығлар "Ағбан" тiп спортча туразында 8-10 январь кӱннерiнде ирткеннер.

2019.01.10, 17:07

Наа чыл кӱннерiнде Харатастағы чуртағҷылар ГТО хоостыра мероприятиелер иртiргеннер.

2018.12.27, 11:37

Харатаста иң кiчiг частығ улусха дзюдоҷа мастер-класстар иткеннер.

2018.12.26, 16:54

28-30 декабрь кӱннерiнде Саяногорскта 2008 чылда тӧреен оолағастар аразында кiчiг футболҷа марығлар иртер.

2018.12.25, 17:27

22 декабрьда Харатаста 2003-2005 чылларда паза 2006-2008 чылларда тӧреен хызыҷахтар-оолағастар аразында дзюдоҷа марығлар ирттi.

2018.12.20, 16:46

22-23 декабрьда мерчиктiг хоккейҷе "Ӱрiлген мерчик" тiп клубтың сыйиина турнир полар.

2018.12.19, 09:07

18 декабрьда Харатаста ГТО кӧрiмнерi хоостыра наныдырғылығ таңма синнерi хоостыра марығлар ирткен.

2018.12.18, 17:23

Араласчылар саны 25 ӧме аймах-пасха Хакасиядағы муниципальнай пiрiгiстернең полған.

2018.12.10, 17:14

7-9 декабрьда "Саяны" спорткомплексте Ағбан город синiнде хысхызындағы ниик атлетикаҷа кӧрiмiнiң марығлары ирткен.

2018.12.03, 17:28

РДЮСШ-ның iстiнде Соох Апсах сыйии ӱчӱн волейболҷа марығлар ирттi.

2018.11.30, 16:18

Хакасия кiнiнiң чуртағҷылары ГТО кӧрiмнерiҷе тимненiстерiн кӧзiтчелер.

2018.11.29, 14:32

30 ноябрь - 2 декабрь кӱннерiнде Сибирьде 3 регион аразында алты меспектiг хоккейҷе ӧмелер устарынаң сыназарлар.

2018.11.28, 15:14

26 ноябрьдаң 1 декабрьға теере тиксi Россия синде ТОХТА ВИЧ/СПИД тiп мероприятиелер иртер.

2018.11.28, 14:58

23 ноябрьда тиксi Россия синдегi чӱгӱрiкчiлер федерациязының сыйыхтастығ тузында "1000 талант" тiп прокте Ағбандағы улус араласты.

2018.11.28, 14:50

24-25 ноябрь кӱннерiнде 2007-2008 чылларда тӧреен оллағастар-хызыҷахтар аразында тхэквондо кӧрiмiнҷе марығластар ирткен.

2018.11.27, 14:37

24 ноябрьда Харатастағы 19 школазында 2010-2011 чылларда тӧреен палалар аразында хызыҷахтар-оолағастар аразында марығлар ирткен.

2018.11.23, 10:24

Хызылчарда "Спутник" тiп спортшколазының марығ залларында батутта сегiрiс марығлары ирткен полған.