Спорт муниципалитеттерде

2019.04.17, 17:35

Пӱӱн Олимпче тимнеглiг училищенiң (техникумның) актовай залында чыылығ ирткен.

2019.04.17, 17:30

19 апрельде "Ағбан" спорткомплекс туразында стол теннизiнҷе чарғычңларның тиксi Россия синде семинар иртер.

2019.04.11, 17:13

13 апрельде, суббота кӱнде, Ағбандағы спорт туразында XV-ҷi турнир плесет салҷаңнар аразында иртер.

2019.04.10, 17:24

7 апрельде Харатаста 2010-2011 чылларда паза 2012-2013 чылларда тӧреен палалар аразында дзюдоҷа марығлар иртiргеннер.

2019.04.09, 15:06

6 апрельде Харатаста «ЦСКА-Хакасии» спортшкола синiнде 2008-2009 чылларда тӧреен хызыҷахтар-оолағастар аразында марығлар ирткен. Араласчылар саны 240-ча кiзi полған.

2019.04.03, 17:23

4-6 апрель кӱннерiнде Ширада XV -ҷi боксча азых турнир иртер. Чарыдылча ол чааларда тынын пир салған чааҷыларға.

2019.04.02, 17:42

26 паза 27 март кӱннерiнде Ектеринбургта 14-ҷi армияның ВВС паза ПВО аразында дзюдоҷа марығлар ирткен.

2019.03.28, 17:01

Челябинскте область губернаторы сыйиина тхэквондоҷа марығлар ирткен.

2019.03.22, 10:13

Абаканда паза Саяногорскта ХХIII-ҷi регион синдегi футболҷа марығлар чииттер аразында ирткен.

2019.03.20, 09:54

15-17 март кӱннерiнде Новокузнецкте Кемеров облазы синде "боулдеринг" теен кӧрiмiнҷе марығлар ирткен.

2019.03.18, 16:39

17 мартта Кемеровта 2000-2002 чч. тӧреен хызыҷахтар паза 2003-2005 чч. тӧреен оолағастар аразында дзюдоҷа марығлар ирткен.

2019.03.12, 17:41

12-14 мартта "Ағбан" спортча пайзаң туразында чӱсчеңнер аразында Ағбан город пазы сыйиина марығлар ирткен.

2019.03.04, 16:50

2-3 март кӱннерiнде Ағбанда стол теннизiнҷе хыстар аразында марығлар ирткен.