Спорт муниципалитеттерде

2018.07.12, 12:24

Физкультураҷа-тынағ кiнiнде бассейннiг паза тимнеглiг зал Торосов-Лермонтов орамазында полар. Толдыразынаң — городтағы телевидение кӧзiдиинде.

2018.07.05, 08:52

Олимпче спорт кӧрiмнерiнҷе тимнеглiг училищеде 6 ӧӧн спорт тилiпче: грек-рим кӱрезии, олаңай кӱрес, ниик атлетика, волейбол, бокс, дзюдо.

2018.06.18, 14:38

Россия синдегi ӱгренҷiлер аразындағы спортча "Президенттiң марығлары" кибiр хоостыра Харатаста иртiрiледiр.

2018.06.15, 10:01

Чайғы читкенде Хакасияның спорт министерствозы суғда орта тудынҷаң оңдайларға хати хайығ тартча.

2018.06.08, 14:10

13-14 июнь кӱннерiнде Асхыс аалда 2003-2004 чылларда тӧреен чииттер аразында футболҷа марығлар иртер.

2018.06.06, 14:16

Хызылчарда «Ступени мастерства-2018» тiп теелбек спортынҷа марығлар ирткен.

2018.06.05, 16:12

8 июньда "Шахтёр" стадионда олғаннар кӱнiне чарыдылған футболҷа фестиваль полар.

2018.05.21, 16:40

19-20 май кӱннерiнде Харатаста чииттер аразында XI-ҷi турнир ирткен. Ол дзюдо кӱресчiлерiнiң пастағҷыларына чарыдылғӧн полған.

2018.05.18, 15:22

Харатаста 2-ҷi чылы изерiстiре Людмила Маценкоға чарыдылған хумартхылас турнирi волейбол мариинҷа иреннер аразында иртiрiл парды.

2018.05.15, 15:41

2008-2009 паза 2010-2011 чылларда тӧреен оолахтар аразында, 2009-2010 чылларда тӧреен хызыҷахтарның марии Харатаста иртiрiлген.