Спорт муниципалитеттерде

2018.04.19, 16:55

"Сибиряк" стадионда VII-ҷы олғаннар аразындағы футболҷа фестиваль полған.

2018.04.17, 16:54

"ТНТ-Абакан" -ның спортха чарыдылчатхан кӧiзiдиинiң наа программазы:

2018.04.17, 09:20

Ағбандағы культура паза тынағ паркында ниик атлетикаҷа кросс марии ирткен полған.

2018.04.16, 15:55

14 апрельде "Ағбан" спорт ӧргезiнде город синдегi XIV-ҷi теелбекче турнир город Кубогының адына теелбекче марығлар ирткен.

2018.04.10, 09:18

7-8 апрельде Харатаста 2007-2008 чылда тӧреен оолағастар паза 2009-2010 чылларда тӧреен хызыҷахтар аразында марығлар ирткен.

2018.04.06, 09:33

Хакасияның полған на городында ГТО кӧрiмнерiн сыныхтапчатхан кiннер тоғынча.

2018.04.04, 16:56

"Ағбан" спорткомплекс туразында саай полза ниме идерiнеңер полған на кiзi чахсы пiлбинҷе.

2018.03.28, 12:20

29 марттаң 1 апрельге теере Ағбанда Н.Ф.Катанов адынаң гимназияда республика синде шахматча марығлар полар.

2018.03.27, 17:06

28-30 март кӱннерiнде республикаҷа синде боксча турнир Иннокентий Шалгиновтың хумартхы адына чарыдылча.

2018.03.27, 11:47

Хакасияҷа дзюдоҷа азых турнир пасха кӱнге кӧзiрiлче.

2018.03.19, 17:28

2002-2003 чылларда тӧреен чииттер аразында 17 мартта Подсинее аалда регбиҷе марығлар ирт парды.

2018.03.19, 17:17

2003-2004 чылларда тӧреен ооллар паза 2004-2005 чылларда тӧреен хыстар баскетболҷа марығларда араластылар.

2018.03.15, 16:30

17 мартта В.Я.Витвицкийнiң адынаң спортча туразында регбиҷе II-ҷi азых турнир полар.

2018.03.14, 08:55

18 мартта ГТО кӧрiмнерiн толдырарынҷа городтағы ортымах ӱгредiг учрждениелер аразында сыныхтағлар иртер.

2018.03.13, 17:20

2004-2006 чылларда тӧреен хыстар-ооллар аразында Хызылчар крайының синiнде марығлар иртер.

2018.03.13, 17:04

Ағбанда 2003-2004 чылларда тӧреен ооллар паза 2004-2005 чылларда тӧреен хыстар аразында баскетболҷа марығлар полар.