Спорт муниципалитеттерде

2019.09.16, 16:27

Город синде ирткен марығлар тилекейде туризм кӱнiне чарыдылған полғаннар

2019.09.11, 08:51

«Комсомольскай» тынағ паркында, город чуртағҷыларының сурынызы хоостыра, азах узынҷа тегiлектiг ниме-ноолар аймағынаң ойлат чӧрҷең ӧнетiн сегiрестiг орын пӱдiр салғаннр.

2019.09.10, 15:57

Федеральнай синдегi "Спорт - чуртас оңдайы" тiп проекттiң салтарларын чуртасха кирчелер.

2019.09.05, 14:31

4 сентябрьда Хакасия синде Саяногорскта футболҷа марығларының финалы ирткен.

2019.09.03, 14:20

ГТО сыныхтағларын тутчаң орынға ахча «Демография» тiп национальнай проект хоостыра пирiлген.

2019.08.27, 16:38

«СУЭК-Хакасия»-ның пастығы Алексей Килин паза Харатас устағҷызы Василий Белоногов пайрамни спортча мероприятиеде араластылар.

2019.08.26, 17:09

23-24 августта "Саяногорск" стадионда "Таңда школаға" тiп футболҷа турнир ирткен.

2019.08.26, 17:04

14-21 Крымскта (Краснодарск крайында) тиксi Россия синде футбол ӧмелерi аразында 13 частығ хызыҷахтар марығласханнар.

2019.08.13, 14:26

10 августта Саяногорскта МАУ «Городские спортивные сооружения» тiп футболҷа чазызында физкултура кӱнiне чарыдылған марығлар ирткен.

2019.08.07, 11:16

10 августта физкультура кӱнiне чарыдылған "Чӱгӱрчелер прайзы" тiп мероприятиелер полар.

2019.08.05, 16:34

Ағбанда спортча школазар чӱсчеңнер аразында марығлар иртер

2019.07.30, 15:35

1-3 август кӱннерiнде Россияның ВДВ чааҷыларына чарыдылған боксча кибiрлiг марығлар иртер.