Спорт муниципалитеттерде

2018.11.13, 16:09

9-11 ноябрь кӱннерiнде Бердскте XV-ҷi чон аразындағы турнир тхэквандо кӱрес кӧрiмiнҷе полған.

2018.11.12, 17:06

11 ноябрьда 2005-2007 чылларда тӧреен хыстар-ооллар аразында Томскта регион синiнде дзюдоҷа турнир ирткен.

2018.11.09, 17:26

10 ноябрьда 2018 чылда Ағбандағы чииттер пайзаң туразында «Осенний бал – 2018» тiп кибiрлiг теелбек спортынҷа марығлар иртер.

2018.11.07, 14:46

30 октябрь - 3 ноябрь кӱннерiнде Хызылчар крайындағы Шарыпово городта край синiнде боксча турнир ирткен.

2018.11.06, 16:52

7 ноябрьда Сизая аалда Оимп ойыннарының чиңiсчiзiне 70 час таныхтиина чарыдылған мероприятиелер иртер.

2018.10.29, 16:44

Хыстар аразында волейболҷа марығлар спортшкола iстiнде VII-ҷi танығнаң ирттi.

2018.10.26, 15:51

Харатаста пу чағын тынағ кӱннерiнде дзюдоҷа пiр саңай нинҷе-нинҷе танығлығ мероприятиелер иртер.

2018.10.25, 15:32

26-28 октябрь кӱнiнде VII-ҷi кибiрлiг марығлар хыстар аразында волейболҷа полар.

2018.10.22, 15:36

Ағбанда 2004 чылда тӧреенердең паза оларнаң даа чииттер аразында стол теннизiнҷе марығластар ирткен.

2018.10.19, 17:36

Ағбанда 5 чыл изере тиксi Россия синде "Чемпионнаң хада зарядка" проект иртче.

2018.10.18, 17:21

Ирткен тынағ кӱннерiнде «Кубок Красноярья – 2018» тiп теелбек спорт кӧрiмiнҷе марығлар ирткеннер.

2018.10.10, 16:50

11-14 октябрь кӱннерiнде Ағбанда Спорт Пайзаң туразы iстiнде стол теннизiнҷе "Ағбандағы ракетка" тiп марығлар полар.

2018.10.09, 16:07

4-6 октябрь кӱннерiнде Саяногорскта футболҷа кибiрлiг турнир ирт парған.

2018.10.08, 16:32

6-7 октябрьда Ағбандағы «Спортча Пайзаң туразында» 2007 чылда тӧреен улус аразында Ағбанҷа синде стол теннизiнҷе марығлар ирткен.

2018.10.02, 16:56

Хызылчарда теелбектӀг спорт кӧрiмiнҷе "Кубок Локомотива - 2018" теен марығлар ирткеннер.

2018.10.02, 16:52

4-6 октябрь кӱннерiнде Саяногорскта "Алтын кӱскӱ" тiп футболҷа турнир полар.

2018.10.01, 17:36

Регионнар аразындағы XIII-ҷi волейболҷа турнир «Кубок В.П. Пономаренко» тiп адынаң 2006-2007 чылларда тӧреен хыстар аразында полған.