Спорт муниципалитеттерде

2017.09.19, 16:34

Минсуғда ирткен боксча марығларда Харатастағы боксёрлар чиңiсчiлер полыбысхан.

2017.09.19, 16:04

Крымда ирткен чӱсчеңнер мариинда Игорь Лунг «Ирбис» хазии уйан кiзiлерге спортшколаның араласчызы, пастағы орын алған.

2017.09.19, 15:44

21-24 ӱртӱн ай кӱнннерiнде Ағбанда азых турнир ойнас спорттар кӧрiмнерi аразындығы ДЮШ-школалар Кубогына марығлар полар.

2017.09.14, 09:15

Ӱртӱн айның 23-24 кӱннерiнде «Шахтёр» стадионда олғаннарның футболҷа фестивальының 2-ҷi этабы полар.

2017.09.11, 17:05

Ағбан пилтiрi аймағында наа пӱдiрiг ниме-ноозы пос алынҷа идiнчектiң паза хазнаның ахчазы полызиинаң азылды.

2017.09.05, 10:14

Ағбан суғ ағынында суғ туризiмiнiң  «Ағбандағы ралли – 2017» тiп марығлар полған.

2017.09.01, 17:05

Харатаста футболҷа IV-ҷi олғаннар фестивальын иртiрердеңер тоғыс хоостыра чыылығ ирткен.

2017.08.29, 16:24

Ағбан пилтiрiнде боксха чӧрерге сағынчатхан олғаннарны пастағҷылар санына алчалар.

2017.08.24, 08:08

"Шахтёр" стадионда чылығ туста кирген наа нимелер - тимненiс залы, соох туста тузаланҷаң пус чабығы.

2017.08.24, 08:04

26 августта иреннер аразында Республика синiнде Кубок ӱчӱн марығлар полар.

2017.08.22, 16:39

Олғаннарның спортча туризмнiң Ағбандағы школа прайзын хығырча ӧнетiн мероприятиеге.

2017.08.18, 17:17

«Тёя» теен спорт кiнiнде Хакасия синiнде чемпионат паза первенство иртер.

2017.08.16, 15:55

Хакасияда кiчiг ааллар фестивальын иртiрҷең сурығны пӧгердеңер чыылығ ирткен. Ол чыылығны Виталий Мордакин, спорт министрiнiң орынҷызы апарған.

2017.08.14, 12:17

12-13 август кӱннерiнде «Шахтёр» стадионында 2009-2010 ччылларда тӧреен палалар аразында регион аразындағы синде футболҷа турнир полған.

2017.08.11, 09:27

Виталий Мордакин Харатастағы ГТО кiнiнiң тоғыс салтарларын кӧрерiнде физкультура кӱнiнде араласхан.

2017.08.07, 11:36

3-4 август кӱннерiнде Минсуғдағы "Строитель" стадионында футболҷа азых турнир 2009 чылда тӧреен саарбахтар аразында полған.