Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2019.04.15, 17:26

16-25 апрель кӱннерiнде Хакасияның региби ойынҷызы Ангелина Бучилина чииттер ӧмезiнең хада тимненiзiн апача.

2019.04.08, 14:48

Хакасияның ДОСААФ кiнiнде 5 апрельде шахматча паза гиря хапчаңнарҷа марығлар тоозыл пардылар.

2019.04.04, 17:08

22 марттаң пасти 10 кӱн изере 471 ӧменiң «Защита в чрезвычайных ситуациях» ӱгренҷiлерi Алексей Епин паза Максим Бажендаев Борус тағ пазына сыхханнар.

2019.04.02, 17:12

29-31 март кӱннерiнде тиксi Россия синiнде грек-рим ӱрезиинҷе марығлар Иван Григорьев адына чарыдылған полған, ол Совет Союзының Матыры.

2019.04.01, 17:09

29 мартта ГБПОУ РХ "Хакасский политехнический колледж"-ке 65 час толча.

2019.03.26, 16:51

Хакасияда ипподром чазызында Чыл Пазы тiп хакас чон пайрамын таныхтадылар.

2019.03.20, 09:51

Чылығ кӱннер чиде салған сылтаанда айғыдағы марығларны салдыр саларға килiс парған.

2019.03.18, 16:43

15 мартта ГБПОУ РХ "Хакасский политехнический колледж"-те стол теннизiнҷе паза мылтых атызынҷа марығлар Хакасия синде ирткен.

2019.03.14, 17:35

Регби хоостыра Анапа городта иртер тимненiстер алнында Анатолий Мухиннең паза Ангелина Бучилинанаң "Радио России" искiрии чоохтазығлар иртiрген.

2019.03.01, 12:22

2-3 март кӱннерiнде "Саяны" теен спортча пайзаң туразының айғызында 2008-2009 чылларда тӧреен оолағастар аразында марығлар иртер, олар Виталий Лазицкий адына чарыдылчалар.

2019.02.27, 11:50

В.И.Чарков адынаң спортшкола ӱгренҷiзi Наталья Малюкова Россия синдеi иртер марығларына тимнен парча.

2019.02.25, 17:28

24 февральда катанкаа кискен чылғылығ меспектiг кiчiг хоккейҷа марығлар ирткен.

2019.01.31, 00:45

Ыраххы Ӏскеркі чирінзер пар килген соонаң "Саяны" ӧме алғымни тимненістерін апарча.