Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2018.04.12, 15:02

«Саяны-Подсинее» мерчиктiг хоккейҷе пӧлiктiң тимнегҷiзi Евгений Тудвасов хайди тиненiс парчатханынаңар чоохтапча:

2018.03.28, 16:36

Хакасияның ат спортынҷа федерациязы регион синiнде иртчеткен семинарға ат спортының чарғыҷыларын хығырчалар ӱс кӧрiм пастыра чарғы оңдайын тудардаңар.

2018.03.27, 17:24

Кутулик тiп Иркутск облазының аалында, Хангалов харындастарға чарыдылған олаңай кӱресче турнир 2002-2004 чылларда тӧреен спосртменнер аразында ирткен.

2018.03.16, 17:13

Техникумның ӱгрнеҷiлерi студенттер аразындағы спорт ӧмелеiнде Хакасия синде иң пӧзiк салтарларны кӧзiттiлер.

2018.03.14, 17:37

Техникумның спортча ӧмелерi регион синдегi марығларда АССК Россияның чемпионадында араласча.

2018.03.12, 16:45

"Ирбис" спортшколаның араласчылары техникум студенттерiнең хада тоғазығ иртiрчелер.

2018.02.26, 16:07

24 февральда Харатаста 2006-2007 чылларда тӧреен оолағастар-хызыҷахтар аразында Иван Турбин адына чарыдылған дзюдоҷа турнир ирткен.