Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2019.12.09, 17:15

2006-2005, 2008-2009 чылларда тӧреен хыстар аразында волейболҷа кибiрлiг марығлар ирткен, чарыдылғаннар олар УСЗ "Колос"-тың азылғанына.

2019.12.06, 17:36

2006-2005, 2008-2009 чылларда тӧреен хыстар аразында волейболҷа марығлар 5 декабрьда Хубачар аалда, Айлтай аймағы кiнiнде, иртер.

2019.11.25, 15:17

"Саяны" меспектiг хоккейҷе ӧмезi айғыда позының азых тимненiстерiн иртiрдiлер.

2019.11.22, 16:53

Ирина Матюшина палаларның iҷе-пабаларын "Ирбис" спортшколаның ӧӧн кӧстеглiг чолларынаңар чоохтаан.

2019.11.19, 09:09

Ортын пiлiстiг ӱгредiг аларға сағынчатхан улусха олимпче спорт тимнеглiг техникум постарының азых iзiк мероприятиелерiн иртiргеннер

2019.11.01, 17:25

1 ноябрьда 2019 чылда Олимпче тимнеглiг техникумда (училищеде) "Этнографияҷа килкiм диктант" ирткен.

2019.10.29, 17:20

25-27 октябрь кӱннерiнде тиксi Россия синдегi дзюдоҷа марығларда 18 час читкелек чииттер аразында Хакасиядаң Сергей Скуратенко араласхан.

2019.10.07, 17:32

Пу кӱнде студенттер постарын ӱгретҷiлер орнына турып, постарының пiлiстерiн, хылыхтарын сыныхтааннар.

2019.10.03, 16:51

7 октябрьда Кемеров городта «Михайло Волков адынаң Кубогы» ӱчӱн марығлар иртер.

2019.09.23, 09:07

21-22 сентябрь кӱннерiнде Хызылчарда аар хапчаңнар аразыдағы марығларда ипчiлер паза иртеннер араласханнар.

2019.09.17, 09:37

10-12 сентябрьда Кемеров облазында харах оды уйан кiзiлер аразында шахматча марығ иртiргеннер.

2019.09.02, 09:44

Мерчиктiг хоккей кӧрiмiнҷе «Саяны-Тепсей» позының тимненiстерiн узарат парча, устапча анынаң Иван Кунстман.

2019.08.15, 16:44

Чайғының пастағы кӱннерiнде СССР-ның саблығ тренерi Евгений Баженов позының 55-чазын таныхтапча.