Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2019.06.10, 17:18

1 июльдаң 2019 чылдаң сығара "МеспектӀг хоккейҷе" паза "Шайба хоккейiнҷе" ойыннарға кӧнiктiрерге олғаннарны алчалар.

2019.05.28, 16:45

Хакасияның ниик атлетикаҷа хазии кинек спортсменнерi 34 азыра регион араласхан мариинда алтын паза кӱмӱс медальлар алғлап алғаннар.

2019.05.24, 16:27

Харатастағы "Шахтёр" стадионда тоғыс профессияларына ӱгретчеткен ӱгредiглiг организациялар аразында марығлар ирткен.

2019.05.23, 17:31

Ирткен позырах кӱнiнде Хызылчар крайында Богучаны аалда "Ангара" спорткомплекс туразында ух-чааҷах атчаң кӧрiмiнҷе марығлар ирткен полған.

2019.05.07, 17:02

8 - 10 май кӱннерiнде Республиканың аттар спортының школазында марығлар иртер, чарыдлча ол Илбек Ада чааның 74-чыл ирт парған Чиңiзiне.

2019.05.07, 16:57

30 апрель паза 5 май кӱннерiнде Харатастағы "Сибиряк" стадионында олғаннар аразындағы кибiрлiг футболҷа "Надежда" тiп фестиваль ирткен.

2019.04.30, 16:02

Курган городта 26-28 апрель кӱннерiнде тиксi Россия синiнде грек-рим кӱрезиинҷе XI-ҷi турнир ирттi.

2019.04.22, 17:19

Хызылчарда Каратуз кӧлде регион синiнде мылтах атчаңнар аразында марығлар полған.

2019.04.15, 17:26

16-25 апрель кӱннерiнде Хакасияның региби ойынҷызы Ангелина Бучилина чииттер ӧмезiнең хада тимненiзiн апача.

2019.04.08, 14:48

Хакасияның ДОСААФ кiнiнде 5 апрельде шахматча паза гиря хапчаңнарҷа марығлар тоозыл пардылар.

2019.04.04, 17:08

22 марттаң пасти 10 кӱн изере 471 ӧменiң «Защита в чрезвычайных ситуациях» ӱгренҷiлерi Алексей Епин паза Максим Бажендаев Борус тағ пазына сыхханнар.

2019.04.02, 17:12

29-31 март кӱннерiнде тиксi Россия синiнде грек-рим ӱрезиинҷе марығлар Иван Григорьев адына чарыдылған полған, ол Совет Союзының Матыры.

2019.04.01, 17:09

29 мартта ГБПОУ РХ "Хакасский политехнический колледж"-ке 65 час толча.

2019.03.26, 16:51

Хакасияда ипподром чазызында Чыл Пазы тiп хакас чон пайрамын таныхтадылар.

2019.03.20, 09:51

Чылығ кӱннер чиде салған сылтаанда айғыдағы марығларны салдыр саларға килiс парған.

2019.03.18, 16:43

15 мартта ГБПОУ РХ "Хакасский политехнический колледж"-те стол теннизiнҷе паза мылтых атызынҷа марығлар Хакасия синде ирткен.

2019.03.14, 17:35

Регби хоостыра Анапа городта иртер тимненiстер алнында Анатолий Мухиннең паза Ангелина Бучилинанаң "Радио России" искiрии чоохтазығлар иртiрген.