Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2017.11.14, 17:32

"Саяны" теен клубтың устағҷызы паза "Саяны-Хакасия" спорт ӧмезiнiң тимнегҷiзi килер тустаңар кӧрiстерiнең ӱлескеннер.

2017.11.08, 17:09

Харатастағы азых марығларда аар атлетикаҷа ооллар паза хыстар араласханнар, 2000-2002 ччыларда тӧрееннер паза 2003 чылда тӧрееннер паза аннаң кiчiглерi...

2017.10.27, 12:15

27-29 октябрь кӱннерiнде "Колос" теен спортча туразында 2002-2004 чылларда тӧреен хыстар аразында марығлар иртче.

2017.10.25, 17:19

Хакасиядағы минспорттың надырығлығ учрждениелернiң пӧлiктерi аар атлетикаҷа марығларда араластылар.

2017.10.24, 17:10

СФО синiнде Хызылчар крайнының грек-рим кӱрезиинҷе первенство ирткен полған.

2017.10.13, 09:46

Хазии уйан кiзiлернiң аразында Республика синiнде стол ӱстӱ ойыннар кӧрiмiнҷе марығлар ирттi.

2017.10.13, 09:15

Михайло Волковтың Кубогында, Кемеровта иртче ол, Ағбандағы "Саяны" спорт ӧмезi марығлар тоозылғалахах чиңiсчi полыбысхан.

2017.10.12, 16:33

Олимпче тимнег училищенiң (техникумның) орынында ӱгренiс пӧлiктерi аразында марығлар ирткен.

2017.10.05, 07:36

Пу нидиледең сығара Кемеровада Хакасияның хоккейҷе ӧмезi тимнег апарчалар.

2017.10.03, 14:30

9-13 октябрь кӱннерiнде Кемеровта мерчиктiг хоккейҷе кибiрлiг турнир полар.

2017.09.29, 15:58

Олимпче тимнег училищенiң (техникумның) «Сервис паза туризм» пӧлиинiң студенттерi городтағы тынағ паркында «Туристтер санына кiрҷеен» таныхтадылар.