Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2017.09.20, 15:24

Чидiглерге читкен спортсменнер «Ирбис» школада тиксӀ Россия синдегi «Чемпионнаң хада зарядка» акцияда араласханнар.

2017.09.05, 10:12

«Хазых чуртас ӱчӱн» мероприятие хоостыра Подсинее аалда «Тынағ кӱннiң хазии» тiп акция ирткен.

2017.09.04, 15:34

Таштып аймаанда Хызыл Суғ аалда Илбек Ада чаа араласчыларына хумартхы тас азылды.

2017.09.01, 17:24

Хакасияның ӧӧн пус ойынҷылары Хызылчарда айғы сарыстарын тоосчалар.

2017.09.01, 17:12

Кiчiг аалларға чарыдылған полызығлығ акция «Школазар чол – 2017» парчан муниципальнай пiрiгiстерде чолын асты.

2017.08.31, 16:50

-4-10 сентябрь кӱннерiнде Крымда, Евпатория городта тиксi Россия синде физкультураҷа, спортча фестиваль хазии уйан кiзiлер аразында полар.

2017.08.29, 16:18

Ат спортшколазының спортсменнерi Хакасия пазы чарлаан Кубок мариинда аралазарға тимделер.

2017.08.28, 15:41

Хакасияның спорт ӧмелерiн тимнеҷең кiнi «Школазар чол» чӧрiмiне хабылған.

2017.08.22, 16:25

Ағбанда «Саяны» стадионда чыл сай иртiрiлчеткен футболҷа кибiрлiг турнир Алтынзархы Осетияның 9 чылына чарыдылча.

2017.08.16, 15:21

Олимпче тимнеглiг училищенiң ӱгренiске алҷаң комиссия 2017 чылдағы тоғызын тозыбысты.