Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2018.01.16, 15:40

7 паза 18 январь кӱннерiнде "Саяны" стадионда "Саяны" паза "Кузбасс-2" ӧмелер аразында марығ полар.

2018.01.12, 16:17

17-18 январь кӱннерiнде Хызылчарда мылтых атчаңнар аразында ипчiлер паза иреннер аразында край синiнде азых марығлар полар.

2017.12.28, 12:01

"Саяны" спорт ӧменiң тимнегҷiзi Виктор Менжуренко "Планета спорта" программада Хакасиядағы меспектiг хоккейнiң тархынынаңар паза кибiрлерiнеңер чоохтаан.

2017.12.20, 11:53

Пу мероприятиенiң ӧӧн пӧгiнi студенттернiң чӱреенда улуғларны улуғлап, оларны ипти кӧрерiне кӧнiктiрерi.

2017.12.18, 11:19

40-ча кiзi сана чолына турубызып, Хызылчар крайының Минсуғдағ ырах нимес Крупская тохтағ орынында санаҷылар наа сезон астылар.

2017.12.15, 10:58

Хакасияның спорт ӧмелерiн тимнеҷең кiнiнiң устағҷызы Ольга Колмагорованың аалҷызы полып, "Персона" кӧрiг каналында араласча.

2017.12.15, 10:45

Ӏкiнҷi ойын мерчиктiг хоккейҷе ирт парды. Араластылар "Саяны" (Абакан) паза "Восток" (Арсеньев).

2017.12.12, 16:35

Азых марығларда Хакасияның паза Хызылчар крайының спортсменнерi араласханнар.