Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2019.09.17, 09:37

10-12 сентябрьда Кемеров облазында харах оды уйан кiзiлер аразында шахматча марығ иртiргеннер.

2019.09.02, 09:44

Мерчиктiг хоккей кӧрiмiнҷе «Саяны-Тепсей» позының тимненiстерiн узарат парча, устапча анынаң Иван Кунстман.

2019.08.15, 16:44

Чайғының пастағы кӱннерiнде СССР-ның саблығ тренерi Евгений Баженов позының 55-чазын таныхтапча.

2019.08.13, 14:17

12 августта "Саяны" стадионда «У(Т)ОР» спорт школазының "Физкультура паза спорт" пӧлиине кiрiс сыныхтағлары ирттiлер.

2019.07.29, 16:09

1 августта "Пуланкӧл" тынағ лагерьзер меспектiг хоккейҷе чиит ойынҷылары парчалар.

2019.06.10, 17:18

1 июльдаң 2019 чылдаң сығара "МеспектӀг хоккейҷе" паза "Шайба хоккейiнҷе" ойыннарға кӧнiктiрерге олғаннарны алчалар.

2019.05.28, 16:45

Хакасияның ниик атлетикаҷа хазии кинек спортсменнерi 34 азыра регион араласхан мариинда алтын паза кӱмӱс медальлар алғлап алғаннар.

2019.05.24, 16:27

Харатастағы "Шахтёр" стадионда тоғыс профессияларына ӱгретчеткен ӱгредiглiг организациялар аразында марығлар ирткен.

2019.05.23, 17:31

Ирткен позырах кӱнiнде Хызылчар крайында Богучаны аалда "Ангара" спорткомплекс туразында ух-чааҷах атчаң кӧрiмiнҷе марығлар ирткен полған.

2019.05.07, 17:02

8 - 10 май кӱннерiнде Республиканың аттар спортының школазында марығлар иртер, чарыдлча ол Илбек Ада чааның 74-чыл ирт парған Чиңiзiне.

2019.05.07, 16:57

30 апрель паза 5 май кӱннерiнде Харатастағы "Сибиряк" стадионында олғаннар аразындағы кибiрлiг футболҷа "Надежда" тiп фестиваль ирткен.

2019.04.30, 16:02

Курган городта 26-28 апрель кӱннерiнде тиксi Россия синiнде грек-рим кӱрезиинҷе XI-ҷi турнир ирттi.

2019.04.22, 17:19

Хызылчарда Каратуз кӧлде регион синiнде мылтах атчаңнар аразында марығлар полған.

2019.04.15, 17:26

16-25 апрель кӱннерiнде Хакасияның региби ойынҷызы Ангелина Бучилина чииттер ӧмезiнең хада тимненiзiн апача.