Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2018.11.12, 16:58

9-11 ноябрьда Кемеров городта "Кузбасс" тiп спорт кiнiнде стол теннизiнҷе азых фестиваль ирткен.

2018.11.08, 14:58

9-11 ноябрь кӱннерiнде Новосибирскте грек-рим кӱрезиинҷе чоннар аразындағы синде кибiрлiг марығлар иртер.

2018.10.26, 16:00

Ӱгредiглер кӱнiнде ирткен ойыннарын хати кӧрiп аның салтарларынаңар чоох апарылған.

2018.10.24, 15:53

25-27 октябрь кӱннерiнде Кемеров облазында тиксi Россия синде аар атлетикаҷа марығлар иртер.

2018.10.22, 15:40

Ағбанда "ЦСКА" спортча туразында 2007-2008 чылларда тӧреен палалар аразында хоккейҷе марығлар ирткен.

2018.10.18, 17:24

15-21 октябрь кӱннерiнде дзюдоҷа кӱресчiлер Сибирь спорт ӧмезi синiнде марығларға тимненчелер.

2018.10.15, 16:11

Мерчиктiг хоккейҷе "Саяны" ӧме "Михайло Волков Кубогында" аралазып, чиңiсчi полыбысхан.

2018.10.12, 15:57

12-14 октябрьда Хызылчардағы Д.Г. Миндиашвили адынаң Курес академиязында тиксi Россияҷа марығлар дзюдо кӧрiмiнҷе полар.

2018.10.09, 09:01

Иркутскта грек-рим кӱрезиинiң XIII-ҷi туринирi ирт парды. Чарыдылған ол Олимп ойын чиңiсчiзiне К.Г. Вырупаевке.

2018.10.05, 14:49

9 октябрьда Кемеровадағы "Химик" тiк чабых стадионда меспектiг хоккейҷе кибiрлiг турнир пасталар.

2018.10.02, 17:03

Ирткен тынағ кӱннерiнде Ағбандағы тынағ паза культураҷа паркында город чуртағҷылары аразында туризм кӱнiне чарыдылған марығлар ирткеннер.

2018.09.26, 16:53

"Саяны-Энергия" ӧменiң тимнегҷiзi Павел Коханов кӱннiң сай тимненiс ойыннарын иртiрче.