Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2018.07.12, 12:04

"Кызыкульские просторы" теен спортча тiлег марығларында 200-че кiзi араласча. Килгеннер Минсуғдаң, Саяногорсктаң, Нымырттығдаң, Ағбан пилтiрiнең, Ағбаннаң, Кансктаң, Сустаң.

2018.07.11, 17:13

"ТехаС" теен Пiлӧ кӧл хазындағы тынағ орынны "Ирбис" тiп организация иптепче.

2018.07.10, 17:45

7 июльда Асхыста 55 час тол парған араласчылар аразында футболҷа марығлар ирткеннер.

2018.07.09, 09:40

Ӧменiң тимнегҷiзi Дмитрий Нудьга тимненiс кӱннерiн пӧгiнiп алған, ол аны позының ӱгренҷiлерiнең хада иртiрер.

2018.07.06, 12:40

5 июльда Хакасияның спорт ӧмелерiн тимнеҷең кiн тоғынҷылары ӧнетiн экологияҷа арығлас чорығына сыхханнар.

2018.06.27, 08:56

"Саяны" тiп спортча школаның парчан пӧлiктерiнде тимнеглернi тохтатпинчалар.

2018.06.25, 16:21

21-22 июньда Ағбанда А.А. Магдалина адынаң аттар спортының орынында 49 кiзi аттарынаң хада араластылар.

2018.06.21, 16:58

Олимпче ойыннарына тимнеглiг училище (техникум) ӱгренҷiлернi алҷаң наа чӧрiмiн пастапча пу килчеткен ӱгредiглiг 2018-ҷi чылда.

2018.06.21, 16:25

Меспектiг хоккей кӧрiмiне олғаннарны хайди хайығ тартардаңар чоох парған "СШ "Саяны" ӧменiң устағҷызынаң Николай Ельчаниновтаң хада.

2018.06.07, 16:36

"Тӧӧ" спортшколаның тоғынҷылары Григорий Митюхляев устағҷызынаң хада чиит ағастар одыртханнар.