ГТО нормазы – чуртас нормазы

2018.04.05, 16:49

Хакасияда ГТО сыныхтағларын иртiрерге кирек тiп ӧнетiн мероприятиелер кӧрiл парған.

2017.09.08, 16:57

Харатас чуртағҷылары ГТО таңмаларын хазанып аларлар.

2017.05.26, 15:35

Эксперттер ӧмезi чыылып ГТО кӧрiмнерiнҷе наа кирексiнiстернi кирчелер.

2016.08.24, 13:40

Пӱӱн, 24 августта, Владимирде ӱгредіг организацияларының ӱгренҷілері аразында II ВФСК чайғы фестивальы азылар.

2016.08.15, 13:26

Ағбан пилтірінде «Химик» стадионда аймахтағы спорт ӱлӱкӱні иртті. Ол Физкультурниктер кӱніне чарыдылған. 

2016.08.05, 17:52

Хакасияның 7 спортсмені «Iстеніске паза арачыланысха тимдебін» Россия синіндегі физкультура-спорт комплексінің ӀӀӀ чайғы фестивальында аралазар. Ол ӱгредіг организацияларның ӱгренҷілерінің аразында иртірілер.

2016.07.14, 18:02

ГТО комплексінің отличие танығларынаң сыйыхтир РФ-ның спорт министерствозының чахығлары.

2016.06.01, 17:57

Хакасияның Олимп тимнегліг училищезінде (техникумында) 30 майда ӱгредігліг семинар ирткен. Ол «ГТО – ФИЗИЧЕСКАЙ КУЛЬТУРАА КӦНӀКТӀРЕР ӰГРЕДӀГ: КИРГЕНӀ. ПАСТАҒЫ СЫНАНЫС» тіп адалған.

2016.05.25, 18:00

Семинар 31 майда «У(Т)ОР»-ның актовай залында иртер. Аның пӧгіні – Хакас Республиказында ВФСК «ГТО»-ны тарадары, тузазын кӧдірері паза аны кирер опыдынаң ӱлезері.

2016.04.07, 17:36

«МатчТВ» федеральнай канал «Iстеніске паза арачыланысха тимдебін» Россия синіндегі физкультура-спорт комплексі Хакасияда кирілчеткен тоғыстарны хайығ чох артыспаан.

2016.04.07, 17:31

Пӱӱн хазнаның ӧӧн пӧгіннерінің пірсі палаларның паза саарбахтарның хазыхтарын хайраллиры паза пиктирі полча. Пу пӧгінні пӧкчең оңдайы – ол чуртағҷыларны физическай культуранаң паза спортнаң тӧреміл айғазарға кӧніктірері.

2016.03.23, 18:04

22 мартта Россия Федерациязының спорт министерствозында «ГТО посолы» статус пайрамни пирілген.