Сомнар галереязы

"Ирбис" дзюдоҷа Россия Кубогының аалҷыларын удурлапча Регион синiнде Хубачар аал чӧбiнiң сыйиина волейболҷа X-ҷы турнир Олимп чиңiсчiлерi Хакасияда 23.09.2016 Олимп чиңiсчiлерi Хакасияда 22.09.2016 Олимп чиңiсчiлерi Хакасияда 21.09.2016 Олимп чиңiсчiлерi Хакасияда. 20.09.2016 Олимп чиңiсчiлерi Хакасияда 19.09.2016 Хакасия Республика синiнҷе тегiлек сана кӧрiмiнҷе марығлар 2016 год. II-ҷi этап Открытый Кубок РХ по скалолазанию "Чон чӱгӱрiзi - 2016". Хакасия. Ағбан. 19 сентябрь Кӧк Хая аалда футбол ойнаҷаң чазызын асханы 15.09.2016 Министерстволар паза ведомстволар аразындағы Спартакиада (ниик атлетика) 14.09.2016 27 августта, 2016 чылда Таштыпта кiчiг ааллар аразындағы IV-ҷi спорт фестивальын паза ФОК-ты асханы Хакасиядағы минспорттың ойыннар мероприятиезiн асханы. 10 август 2016 чыл. Хакасияның пазы физкультура паза спорт тоғынҷыларын алғыстааны «Автоцентр» Петр Кульши адынаң кубокты холға алған "ЦСКА-ХАКАСИЯ" паза Артем Попов Хакасия iстiндегi СМИ-лернең тоғасханнар "Пулан кӧл" тынағ лагерьiнде 2016 чылдағы 2-ҷi сезонын асханы 2009-10 чылларда тӧреен олғаннарның регионнар аразындағы футболҷа турнир. Харатас городта. Хакасияда "боевые искусства" теен марығның II-ҷi марафоны "Хакасияның алтын пьедесталы - 2015" марығ араласчыларын сыйыхтааны Россия синiнҷе ипчiлер аразындағы кӱрес марии. Ағбан, 28.04.2016 Ипчiлер аразындағы Рооссияҷа кӱрес Ағбанда. 29.04.2016 ЦСКА спортча школазының пайрамнығ кӱнiне чарыдылған турнир. Хакасия Республиканың чемпионады, сана чылҷаңнар. III-ҷi этап. Хакасияҷа дзюдо марии (12-13 март 2016 чыл) Алнында парчатханның сидiксiнiстер чох. "Саяны-Хакасия" - "Сибсельмаш-2" 9:2 (4:1) Хакасиядағы ЦСКА школазы: боксча паза кикбоксингче ус кӧзiдии (23 февраль 2016г.) "Саяны-Хакасия" - "Кузбасс-2" (Кемерово) 20-21 февраль 2016 чыл. "Сана чылҷаңнар-2016" 14.02.2016 г. "Саяны-Хакасия" - "Восток" (Арсеньев) 18.02.2016 чыл. Анвер Курбанов адына меспектiг хоккейҷе хумартхылығ турнир. 6-7 февраль, 2016. Ооллар паза хыстар аразындағы СФО синiнде дзюдоҷа марығ, 6-7 февраль 2016 ч. Хубарчарда Сибирь синiнде марығ асханы. Хакасия, 05 февраль 2016ч. СФО паза ДВО синiнде сана чылҷаңнарның марии (Россияҷа Кубок, III-ҷi этап) Хакасия синiнде сана чылҷаңнарның марии (I-ғы этап). 23.01.2016. II-ҷi этап. Хакасия Кубогы, суғ чӱсчеңнернiң марии. 14-16 январь 2016 ч. Хакасия синiнде аар хапчаңнарның марии. 16 январь, 2016 ч. Хакасия синiнде боксча марығ. 12-15 январь 2016 ч. «Киокусинкай каратеҷе Байкал Кубогы» Иркутскта. Владимир Ильич Чарковтың хумартхы адына чарыдылған регион синiнде кӱресче турнир. Киокусинкайҷа ӱгренiс-тимнеглiг чыылығлар Хакасияда "Локомотив" - чиңiсчiлер ордызы Россия синiнде волейболҷа хыстар аразында полуфинал, 11.12.2015. Россия Кубогына сана чылҷаңнарның I-ғы этап. 29-30 ноябрь 2015. Хайа сыхчаңнарның азых чемпионады Ағбанда. Ноябрь, 2015. Баженов Алексей Геннадьевичке чарыдылған киокусинкайҷа I-ғы турнир. Харатас город. Профессор Н.Ф. Катанов адына чарыдылған регион синiнде боксча XII-ҷi азых турнир. Чоннар пiрiгiзiнiң кӱнi. Геннадий Михеевке чарыдылған тиксi Россия синiнде дзюдоҷа XXI-ҷi оолар-хыстар аразындағы турнир. 2003 чылда тӧреен самбоҷа азых турнир, чарыдылған "Разведка кӱнiне", Новокузнецкте. Сергей Карамчаков адына чарыдылған тиксi Россия сиiнде олаңай кӱресче турнир, 09-11.10.2015. Республика синiнде кiчiг футболҷа марығлар, 03.10.2015. Нацияҷа кросс - 2015. Ағбан, 27 сентябрь. Ағбанда дзюдоҷа семинар (ФДРХ-2015) Футболҷа Хакасия Кубогы - 2015 35-чыл ХК "Саяны-Хакасия". 19 сентябрь 2015 чыл. Тегiлектiг саналар чолы ЦСП "Тёя". 10.09.2015 Саяногорскта кiчiг ааллар III-ҷi фестивальы. 29.08.2015 Хакасия чииттерiнiң дзюдоҷа ӧмезi чоннар аразындағы Крымдағы марығда. 23.08.2015 ХК "Саяны-Хакасия"-ның азых ойын тимненiстерi. 19.08.2015 Хакасия Минспортының физкультура кӱнiне чарыдылған 2014 чыл хоостыра сан пирiстiг мероприятие СФО синiнде спорт тиризiмiнҷе марығ - суғ тобырары. 19-21 июнь 2015 г. “Российский азимут-2015" тиксi Россияҷа марығ Хакасияда. Россия синiнде ӱгренҷiлер аразында дзюдоҷа VII-ҷi Спартакиадазының II-ҷi этап (23-24 май 2015, г. Ағбан) VII Спартакиаданың II-ҷi этаптың чиңiсчiлерiн алғыстааны. Саяногорск, 18 май 2015. "Золотой пьедестал Хакасии-2014" марығ чиңiсчiлерiн алғыстааны. 13 май 2015 ч. Сибирьде ЦСКА-ның пастағы спортшколазын асханы. «Будущее зависит от тебя» футболҷа турнир. Регион синiнде марығ. Перминов адына турнир. СФО синiнде олаңай кӱресче хызыҷахтар аразында марығлар, 1998-1999 чылларда тӧреннер - кадет хыстары, 1995-1997 - юниор хыстары. СФО синiнде олаңай кӱресче марығлар - кадет хыстары (1998-1999ч), юниор хыстары (1995-1997ч) Россия сана чолы - 2015 Россияҷа саблығ тренер В.Денщиков адына чарыдылған турнир.