Кӧрҷең хабарлар

2018.01.19, 16:08

17 - 18 январь кӱннерiнде "Саяны" стадион айғызында "Саяны" паза "Кузбасс-2" спорт ӧмелерi аразында марығ полған.

2018.01.09, 16:36

Саяногорскта ГТО таңмаларын алчатхан улус кӧптең кӧп ле полып одырча.

2017.12.28, 12:01

"Саяны" спорт ӧменiң тимнегҷiзi Виктор Менжуренко "Планета спорта" программада Хакасиядағы меспектiг хоккейнiң тархынынаңар паза кибiрлерiнеңер чоохтаан.

2017.12.28, 11:49

Сергей Головкин, Хакасияның спорт министiрi, Наа чылнаң алғыстапча!

2017.12.27, 16:13

Сергей Головкин, Хакасияның спорт министiрi, Наа чылнаң алғыстапча!

2017.12.20, 11:23

"Ағбан" спорткомплекстiң устағҷызы Дмитрий Кремзуков «Гость on-line» каналда "ТНТ-Абакан"-да араласча.

2017.12.19, 13:30

Авторская программа о спорте на городском телевидении "ТНТ-Абакан".

2017.12.15, 11:15

Ӱгренҷiлер паза школаны тоосхан улус "Победа" теен культура кiнiнде тоғазып, удур-тӧдiр алғыстас сӧстерiн читiрдiлер.

2017.12.15, 11:10

Тӧӧ iстiндегi спорт кiнiнеңер, ирткен кӱннерiнеңер чоохтапчалар кӧрiглер тимнепчеткен улус.

2017.12.15, 10:58

Хакасияның спорт ӧмелерiн тимнеҷең кiнiнiң устағҷызы Ольга Колмагорованың аалҷызы полып, "Персона" кӧрiг каналында араласча.

2017.12.14, 11:32

Мерчиктiг хоккейҷе марығластар пӧзiк лигада ам даа парчалар.

2017.12.07, 16:43

"ЦСКА-Хакасия" спортча школада "Чемпионнардаң хада чей" кибiрлiг мероприятие ирттi.

2017.12.06, 16:49

Чебоксарыда олаңай кӱресче Хакасиядаң араласхан Наталья Малышева.

2017.11.27, 16:09

Тиксi Россияҷа "Хакасияның Кубогы" марығдаңар Республиканың журналисттерi.

2017.11.27, 16:04

Марығдаңар, пайрамни азылғанынаңар, сыйыхтастаңар, пресс-конференциядаңар

2017.11.27, 12:05

Асхыс аймағының Камышта пилтiрi аалда волейболҷа марығлар ипчiлер аразында иртiлер.

2017.11.19, 15:18

Позының кӧрiзiнең "Тӧӧ" спорт кiнiнеңер ӱлесчелер спортсменнер.