Кӧрҷең хабарлар

2018.11.14, 17:27

"Хакасия Ӏзенiзi" ("Надежды Хакасии") II-ҷi турда Россия синдегi волейболҷа чемпионатта Новосибирсктегi ӧменi чиңенiнең пастааннар.

2018.10.30, 15:49

Россияның сана чылҷаңнар ӧмезi Хакасия Кубогының марығларыда аралазарға килдi.

2018.10.22, 15:40

Ағбанда "ЦСКА" спортча туразында 2007-2008 чылларда тӧреен палалар аразында хоккейҷе марығлар ирткен.

2018.10.05, 14:46

Ӧменiң ӧӧн тимнегҷiзi Евгений Ерахтин, арачылағҷы Иван Касаткин паза хаалға хадағҷызы Сергей Саблин "Радио России" корреспондентiнiң сурығларына нандырғаннар.

2018.10.02, 16:56

Хызылчарда теелбектӀг спорт кӧрiмiнҷе "Кубок Локомотива - 2018" теен марығлар ирткеннер.

2018.10.02, 09:11

6 паза 7 октябрь кӱннерiнде Ағбандағы "Абакан" тiп спортча туразында тиксi Россия синдегi олаңай кӱресче XVI-ҷы марығлары иртер.

2018.10.01, 09:04

28-30 сентябрьда Хубачардағы "Колос" спортча залында республикаҷа синде марығлар 2003-2004 чылларда тӧреен оол-хыстар аразында ирткен полғаннар.

2018.09.28, 16:17

«Новый Уренгой — Импульс» тiп хабарластығ агенство Хакасияның чиңiсчiзiнеңер ӧнетiн кӧрiгнi тимнеп салған.

2018.09.25, 16:41

19 школа орынында ӧнетiн тимнеглiг тас-хайа оңдайлығ залда Ағбандағы ӱгренҷiлер аразында марығлар иртерлер.

2018.09.24, 21:10

Ағбандағы культура паза тынағ паркында СФО синҷе юниорлар аразында марығлар полған.

2018.09.10, 17:01

8 сентябрьда МАУ СК "Саяны" чирiнде республика синiнҷе ниик атлетикаҷа кӧрiмнерiнде марығлар ирткен.

2018.09.10, 16:54

Подсинее аалның стадионында мерчиктiг хоккейҷе чиит спортсменнер Евгений Тудвасов холында тимненiстерiн узаратчалар.

2018.09.07, 17:14

Чон аразындағы спорт узы Вадим Трунов чӧрiзi чох кiзiлер аразынаң "Хакасия - ол мин" теен проекттiң араласчызы полыбысхан.

2018.09.05, 14:37

2-9 сентябрь кӱннерiнде Подчефструм городта (ЮАР) пауэрлифтингче марығлар ирткен.

2018.09.04, 09:32

2-9 сентябрь кӱннерiнде ЮАР-да пауэрлифтингче марығлар иртер.

2018.08.24, 09:02

Олимп ойыннарының ӱс хати чиңiсчiзi, Россия Федерациязындағы санаҷылар спортының устағҷызы, Елена Вяльбе Александр Климов апарчатхан "Кӱн сурии" программада араласхан.

2018.08.20, 09:13

Саяногорскта иртчең Сибирь синдегi марығларнаңар кӧрерге чарир мында: