Кӧрҷең хабарлар

2018.12.21, 16:53

21 декабрьда "Хысхы универсиада-2019" тiп хабысхан от эстафетазы позының халғанҷы чолына кiрдi.

2018.12.19, 08:51

Пӧзiк лигада "Саяны" спорт ӧмезiнiң 2018-2019 чылда паза пiр изере ойыны полды.

2018.12.14, 14:05

Иртiрiлче ӧнетiн устаныстығ кӧзiдiглер, ух-чаа кӧрiмнерiнеңер, соғаннарынаңар чоохтап пирчелер.

2018.12.04, 16:54

2 декабрьда "Ағбан" тiп спортча килкiм туразында Республикаҷа синiнде хыстыр-ооллар аразында киокусинкай кӧрiм кӱрезиинҷе марығлар ирткен.

2018.12.03, 17:15

30 ноябрьдаң 1 декабрьға теере ипчiлер аразындағы марығлас Россия Кубогы ӱчӱн полған.

2018.11.30, 16:18

Хакасия кiнiнiң чуртағҷылары ГТО кӧрiмнерiҷе тимненiстерiн кӧзiтчелер.

2018.11.27, 14:47

Россиняың санаҷылар федерациязының устағҷызы Елена Вяльбе Хакасиядағы санаҷыны махтаға сығарды.

2018.11.27, 14:34

Хакасиядағы спорт тоғынҷылары Олимп ойыннарының 3 хати чиңiсчiзiнең Еелена Вяльбенең тоғасхан.

2018.11.22, 12:03

"Саяны" тiп стадион пус айғызынада меспектiг хоккейҷе спорт ӧмезi СМИ тоғынҷыларна паза кӧрiҷiлерге ӧнетiн азых тимненiстерiн кӧзiткеннер.

2018.11.20, 16:26

22-26 ноябрь кӱннерiнде Тӧӧ пазында сана чылҷаңнар аразында Хакасия Кубогы ӱчӱн марығластар иртер.

2018.11.19, 16:12

Аны ӧнетiн тимнепче Хызылчардағы пiлiстiг пӱдiрiгҷiлер, тастарҷа сых чӧрҷең спортсменнер.

2018.11.14, 17:27

"Хакасия Ӏзенiзi" ("Надежды Хакасии") II-ҷi турда Россия синдегi волейболҷа чемпионатта Новосибирсктегi ӧменi чиңенiнең пастааннар.

2018.10.30, 15:49

Россияның сана чылҷаңнар ӧмезi Хакасия Кубогының марығларыда аралазарға килдi.

2018.10.22, 15:40

Ағбанда "ЦСКА" спортча туразында 2007-2008 чылларда тӧреен палалар аразында хоккейҷе марығлар ирткен.

2018.10.05, 14:46

Ӧменiң ӧӧн тимнегҷiзi Евгений Ерахтин, арачылағҷы Иван Касаткин паза хаалға хадағҷызы Сергей Саблин "Радио России" корреспондентiнiң сурығларына нандырғаннар.

2018.10.02, 16:56

Хызылчарда теелбектӀг спорт кӧрiмiнҷе "Кубок Локомотива - 2018" теен марығлар ирткеннер.