Кӧрҷең хабарлар

2017.11.16, 09:20

"Тӧӧдегi" санаҷылар кiнiнеңер тиксi хазнадағы спортсменнер чоохтапчалар..

2017.11.15, 17:00

Хакасияда В.М. Зиминнең хада 2-ҷi кӧнi чоохтазығ иртiрiл парды.

2017.11.15, 16:52

Хакасия iстiндегi санаҷылар мариина тилекейдегi санаҷылар федерациязының араласчызы (FIS) Вячеслав Веденин килген.

2017.11.15, 16:39

Хакасия Кубогынаңар паза "Тӧӧ" аалдағы санаҷылар кiнiнеңер чоохтапча Томск облазының спортсменӀ Сергей Лытнёв.

2017.11.14, 17:32

"Саяны" теен клубтың устағҷызы паза "Саяны-Хакасия" спорт ӧмезiнiң тимнегҷiзi килер тустаңар кӧрiстерiнең ӱлескеннер.

2017.11.08, 16:59

"Тема дня" программада Юрий Бережной "ЦСКА-Хакасия" спортшколазынаңар чоох апарған.

2017.10.27, 12:29

Хакасияның минспорты "Пiстiң спорт" теен кӧзiдiглер изерiзiн тимнеп апарча мыннаң мындар.

2017.10.20, 16:22

Харатаста ВДФСО "Сельский спорт"ынығ сыйыхтарына дзюдоҷа марығлар ирттi.

2017.10.16, 14:04

12-15 октябрь ай кӱннерiнде Ағбанда регион синiнҷе стол теннизiнҷе марығлар полды.

2017.10.16, 10:13

СУЭК-тiң спортча ӧмелерi аразындағы марығның футгольфча турнирi «Шахтер» стадионда Харатаста ирткен. Анда Николай Валуев саблығ спортсмен араласхан.

2017.10.02, 16:34

100 кiзi ГТО нормаларын толдырыбызарға тiп Хакасиядағы парчан спорт тоғынҷылары Олимпче тимнег училищезер (техникумзар) чыылысханнар.

2017.09.27, 10:22

30 сентябрьдаң 1 октябрь кӱннерiне теере Якутскта пайрамнығ 10-ҷы чон аразындағы турнир Гран-при мариина иртче.

2017.09.23, 11:51

Спортча марығлар кӧрiмiнде кӱс сыназарға аймах-пасха кiзiлер парчан Республикадаң паза Хызылчар крайынаң чыылысханнар.

2017.09.23, 11:46

Олаңай кӱресче чоннар аразындағы «Харатасчылар сабланызы» турнир Кемеров облазында чыл сай иртірілче.

2017.09.19, 16:04

Крымда ирткен чӱсчеңнер мариинда Игорь Лунг «Ирбис» хазии уйан кiзiлерге спортшколаның араласчызы, пастағы орын алған.