Кӧрҷең хабарлар

2017.09.19, 16:04

Крымда ирткен чӱсчеңнер мариинда Игорь Лунг «Ирбис» хазии уйан кiзiлерге спортшколаның араласчызы, пастағы орын алған.

2017.09.13, 17:25

Хакасияның спорт министерствозы «Пiстiң спорт» тiп кӧзiдiглiг изерiзiн пастабысты (кӧрерге).

2017.09.01, 17:19

Пӱӱн «Олимпче тимнег училищенiң (техникумның)» кiнiнде пайрамни чыылығ Пiлiс кӱнiне чарыдылған.

2017.09.01, 16:51

Хакасиядағы спортча министерствозы «Пстiң спорт» тiп кӧзiдiглiг программалар изерiзiнде «Ирбис» теен спортшколадаңар ӧнетiн кӧзiдiг тимнеп салған тiп искiрче Евгений Колесников.

2017.08.30, 16:04

Хысхы сезоны азылар алнында Хакасияның хоккейҷе спорт федерациязы "Ночная хоккейная лига" кино кӧзiтче..

2017.08.29, 16:36

Анатолий Карабонцевтмң ӱгренҷiзiнiң салтарларын онлайн кӧрерге чарир полар.

2017.08.24, 08:08

"Шахтёр" стадионда чылығ туста кирген наа нимелер - тимненiс залы, соох туста тузаланҷаң пус чабығы.

2017.08.14, 09:57

Павел Барановский Россиядағы регбиҷе ипчiлер ӧменiң тренерi Пӱкӱлестiг спортшколаның ӱгренҷiлерiне кӧзiдiглiг тимнег иртiрген.

2017.08.08, 14:45

1-6 август кӱннерiнде Минсуғда Хызылчар крайының чемпионады паза первенствозы велосипед спортынаң айғасчатханнар аразында полған.

2017.08.04, 10:58

Килер сезонға Хакасияның хоккей ойын "чааҷылары" устарын кӧдiр парчалар.

2017.08.01, 16:14

Хакасияда "Готов к труду и обороне" чöрiстiң кöрiгҷiзi, "Бодрое утро" теен программа хоостыра тоғынча.

2017.07.28, 19:18

Хакасиязар Олимп ойыннарының 3 хати чиңiсчiзi, санаҷылар Федерацияның президентi Елена Вяльбе читкен.

2017.07.28, 19:14

Мария Тюмерекова – олаңай кӱресче Кидеркi марығларының чиңiсчiзi полыбысхан