Кӧрҷең хабарлар

2018.09.10, 17:01

8 сентябрьда МАУ СК "Саяны" чирiнде республика синiнҷе ниик атлетикаҷа кӧрiмнерiнде марығлар ирткен.

2018.09.10, 16:54

Подсинее аалның стадионында мерчиктiг хоккейҷе чиит спортсменнер Евгений Тудвасов холында тимненiстерiн узаратчалар.

2018.09.07, 17:14

Чон аразындағы спорт узы Вадим Трунов чӧрiзi чох кiзiлер аразынаң "Хакасия - ол мин" теен проекттiң араласчызы полыбысхан.

2018.09.05, 14:37

2-9 сентябрь кӱннерiнде Подчефструм городта (ЮАР) пауэрлифтингче марығлар ирткен.

2018.09.04, 09:32

2-9 сентябрь кӱннерiнде ЮАР-да пауэрлифтингче марығлар иртер.

2018.08.24, 09:02

Олимп ойыннарының ӱс хати чиңiсчiзi, Россия Федерациязындағы санаҷылар спортының устағҷызы, Елена Вяльбе Александр Климов апарчатхан "Кӱн сурии" программада араласхан.

2018.08.20, 09:13

Саяногорскта иртчең Сибирь синдегi марығларнаңар кӧрерге чарир мында:

2018.07.12, 12:24

Физкультураҷа-тынағ кiнiнде бассейннiг паза тимнеглiг зал Торосов-Лермонтов орамазында полар. Толдыразынаң — городтағы телевидение кӧзiдиинде.

2018.07.02, 08:57

Хакасияда футболҷа тилекей мариин, Россия - Испания аразындағы ойынны, кӧнi кӧрiг пастыра Пастағы май плащадьында муңҷа кiзi кӧрген.

2018.06.25, 17:11

Тоғазығ 25 июньда 2018 чылда Самара городтағы стадионда полар.