Кӧрҷең хабарлар

2019.09.16, 16:27

Город синде ирткен марығлар тилекейде туризм кӱнiне чарыдылған полғаннар

2019.09.10, 15:57

Федеральнай синдегi "Спорт - чуртас оңдайы" тiп проекттiң салтарларын чуртасха кирчелер.

2019.05.17, 17:16

Ол школада 7-13 частығ палаларға футбол ойынынҷа устарын кӧдiрер оңдай пар.

2019.03.14, 17:35

Регби хоостыра Анапа городта иртер тимненiстер алнында Анатолий Мухиннең паза Ангелина Бучилинанаң "Радио России" искiрии чоохтазығлар иртiрген.

2019.02.26, 17:30

26 февральда СФО синде чӱсчеңнернiң марии пасталды, 1 мартха теере марығ кӱннерi полар..

2019.02.25, 17:19

24 февральда Тӧӧ Чоғархы аалда тиксi Россияҷа синде XXXVII-ҷi санаҷылар чолына алғымни сыххан чарыстар ирткен.

2019.02.19, 14:13

21-28 февраль кӱннерiнде Новосибирскте 2005 чылларда тӧреен чииттер аразында меспектiг хоккейҷе марығлар иртерге кирек.

2018.12.21, 16:53

21 декабрьда "Хысхы универсиада-2019" тiп хабысхан от эстафетазы позының халғанҷы чолына кiрдi.

2018.12.19, 08:51

Пӧзiк лигада "Саяны" спорт ӧмезiнiң 2018-2019 чылда паза пiр изере ойыны полды.

2018.12.14, 14:05

Иртiрiлче ӧнетiн устаныстығ кӧзiдiглер, ух-чаа кӧрiмнерiнеңер, соғаннарынаңар чоохтап пирчелер.

2018.12.04, 16:54

2 декабрьда "Ағбан" тiп спортча килкiм туразында Республикаҷа синiнде хыстыр-ооллар аразында киокусинкай кӧрiм кӱрезиинҷе марығлар ирткен.

2018.12.03, 17:15

30 ноябрьдаң 1 декабрьға теере ипчiлер аразындағы марығлас Россия Кубогы ӱчӱн полған.

2018.11.30, 16:18

Хакасия кiнiнiң чуртағҷылары ГТО кӧрiмнерiҷе тимненiстерiн кӧзiтчелер.

2018.11.27, 14:47

Россиняың санаҷылар федерациязының устағҷызы Елена Вяльбе Хакасиядағы санаҷыны махтаға сығарды.

2018.11.27, 14:34

Хакасиядағы спорт тоғынҷылары Олимп ойыннарының 3 хати чиңiсчiзiнең Еелена Вяльбенең тоғасхан.