Кӧрҷең хабарлар

2018.07.12, 12:24

Физкультураҷа-тынағ кiнiнде бассейннiг паза тимнеглiг зал Торосов-Лермонтов орамазында полар. Толдыразынаң — городтағы телевидение кӧзiдиинде.

2018.07.02, 08:57

Хакасияда футболҷа тилекей мариин, Россия - Испания аразындағы ойынны, кӧнi кӧрiг пастыра Пастағы май плащадьында муңҷа кiзi кӧрген.

2018.06.25, 17:11

Тоғазығ 25 июньда 2018 чылда Самара городтағы стадионда полар.

2018.06.21, 16:30

Ағбандағы чуртағҷыларнаң сурастырығ иткеннер...

2018.06.18, 14:27

Суғҷа чӧрҷең марығларының кӧрiмiнде Россия синде "Казыр-2018" теен суғ инiсче кӧзiдiглер ирткен.

2018.06.14, 14:38

Дзюдоҷа спорт узынаң паза самбоҷа чон аразындағы спорт узынаң Евгений Хорошкиннең хада чоох пазыл парған.

2018.06.13, 15:19

12 июньда Ағбандағы пастағы май площадьында ГТО кӧрiмнерiнҷе чонға сыныхтағлар иртiбiзерге чарир полған.

2018.06.09, 16:41

Саяногорскта "Русал" спортча базазында "Президенттiң спортча ойыннары" тiп республика синде школа ӱгренҷiлерi марығласханнар.

2018.05.29, 16:14

Хакасияда ниик атлетикаҷа марығларны "Матч - Планета" теен каналның журналисттерi чарытханнар.

2018.05.21, 17:10

19 майда "Саяны" спортшколада ниик атлетикаҷа марығлар хазии толдыра нимес кiзiлер аразында иртiргеннер.

2018.05.21, 17:03

Ағбанда культураҷа тынағ паркында тиксi Россия синде спортча орында тiлег марығлары ирткеннер.