Кӧрҷең хабарлар

2018.04.17, 16:54

"ТНТ-Абакан" -ның спортха чарыдылчатхан кӧiзiдиинiң наа программазы:

2018.04.16, 15:48

"Саналарға" тiп проекттiң программазы хоостыра тимнег устарын кӧдiрҷең ӱгредин маңнаныстығ тоозыбысханнарынаңар киречiлестiг сертификаттар алғаннар Хакасияның спортча тимнегҷiлер.

2018.04.11, 17:05

6-10 апрель кӱннерiнде Хакасияда Сибирь синiнҷе теннисче марығлар 13 час читкелек оолахтар паза хызыҷахтар аразында ирткеннер.

2018.04.03, 16:35

"Тея" теен спорт кiнiдегi Хакасияның Кубогына III-ҷi изере кизегiнiң санаҷылар аразында марығлар спорт узының Владимир Семёнович Зиминнiң адына чарыдылча.

2018.03.26, 09:20

Анда прай 150-ҷе кiзi 43 Россия регионынаң араласхан. Килген полғаннар пӧзiк чидiглiг спортсменнер.

2018.03.14, 08:55

18 мартта ГТО кӧрiмнерiн толдырарынҷа городтағы ортымах ӱгредiг учрждениелер аразында сыныхтағлар иртер.

2018.03.12, 16:42

Регион синiндегi волейболҷа марығ Валерий Денщикеов адынаң сыйиина тоозыл парды.

2018.03.05, 17:52

Хубачарда Валерий Денщиков адының сыйиина волейбол кӧрiмiнҷе марығлар иртер.

2018.03.05, 17:49

Россия Кубогына марығлар Архангельскте ипчiлер, иреннер аразында ирткеннер.

2018.02.21, 16:34

«Саяны» пастағы чиңiзiн «СКА-Нефтяник-2». теен ӧменең марығлазып холға кирдi. Ам даа пiр ойын халды.

2018.02.19, 16:24

16 - 19 февральда Клиппан городта (Швеция) чон аразындағы тилекей марииның турнирi ирткен - Klippan Lady Open - 2018.

2018.02.15, 17:40

17 февральда Саяногорскта тиксi республикаҷа синде ГТО-ның хысхы кӧрiмнерiнiң фестивальы иртер.

2018.02.15, 14:56

17 февральда Саяногорскта республика синде ГТО-ҷа хысхы фестиваль прай чуртағҷыларға тимнелче.

2018.02.13, 17:43

11 февральда "Абакан" спорткмплекс туразында тиксi Хакасия синде пораластығ тудыс-хабыс марии ирткен (ММА).

2018.02.13, 17:21

"Ағбан" теен спорткомплекс туразында Дмитрий Амзараков адына чарыдылған турнир полған.

2018.02.07, 16:24

"Саяны" спорткомлекс пус айғызында Ағбандағы "Саяны" паза Хызылчардағы "Енисей-2" ӧмелер аразында тоғызығ ирткен.

2018.02.05, 16:14

Хакасияның Ағбандағы чуртағҷылары Россиның олимп ойынарында апраласчатхан спортменнерге хабазығны митинг пастыра чоллааннар.