ХАБАРЛАР

2019.06.19, 20:34

Чебоксарыда 20 час читкелек хулахтаң уайан исчеткен чииттер аразында марығлар ирткен полған.

2019.06.19, 20:27

Пу нидиледе техникумда 481,482, 491 паза 492 группадағы студенттер «Физическая культура» ӱгредіг кӧрімінҷе дипломнай тоғыстарын кӧзіткеннер.

2019.06.18, 20:48

1-3 июнь кӱннерінде Ағбанда мылтых аттарынҷа марығлар Республика синінде ирткеннер.

2019.06.18, 20:44

14 июньда Харатаста Хакасия синде учахтар спортынҷа марығластар ирткен полған.

2019.06.18, 20:40

Июнь айның пастағы кӱннерінеңок тоғысчы коллективтер аразында 10 спорт кӧрім аразында спартакиада марығластары парча.

2019.06.17, 20:59

Хакасиядағы спорт министрі Владимир Кретов паза Хакасияның Ӏстіндегі киректернің министрі Андрей Кульков региондағы "Динамо" теен спортча халых пірігізінең чӧптезіг ит салдылар.

2019.06.17, 20:52

13-15 июнь кӱннерінде Железногорскта 2009 чылда тӧреен чииттер аразында футболҷа марығлар ирткен.

2019.06.13, 17:25

14-15 июнь кӱннерiнде Асхыста Хакасиядағы муниципалитеттер аразындағы Спартакиадазы иртер.

2019.06.13, 10:03

Ағбанда тиксi Россия синнiг "Россия чонының ынархас хаалағы" тiп мероприятие ирткен.

2019.06.11, 15:48

13-14 июнь кӱннерiнде "А.А. Магдалин адынаң аттар спортча школазында" аттар марии полар.

2019.06.11, 09:12

Олимпче тимнеглiг "ЦСКА-Хакасия" спортча школазында "Чемпионнарнаң хада чей" кибӀрлiг тоғазығ ирткен.

2019.06.10, 17:37

8 июньда С.З.Карамчаков адынаң спортча туразында иртеннер, ипчiлер аразында кӱресче марығлар ирткен полған.

2019.06.10, 17:32

7 июньда Харатаста "Шахтёр" стадионда "Президент марығлары" тiп тиксi Россияҷа иртчеткен ӱгренҷiлер аразында марығластар полған.

2019.06.10, 17:26

8 июньда "Саяны" стадионда ветераннар аразында город синде футболҷа турнир ирткен.

2019.06.10, 17:18

1 июльдаң 2019 чылдаң сығара "МеспектӀг хоккейҷе" паза "Шайба хоккейiнҷе" ойыннарға кӧнiктiрерге олғаннарны алчалар.

2019.06.10, 09:38

5-7 июнь кӱннерiнде Испаниядағы Понтеведра городта чиит ипчiлер аразында марығлар ирткеннер.

2019.06.07, 08:59

Футболҷа марығның тоғазии Голландия саринда пол парған 3:1 саннығ.

2019.06.06, 16:50

1 июньда Емельяново аалда маунтинбайк кӧрiмiнҷе (101.1 км) велосипед спортының марығлары ирткен

2019.06.06, 16:45

Олимпче тимнеглiг спортча "ЦСКА-Хакасия" школазында кибiрге кiр парған "Чиңiсчiнең чей" тоғазыға хығыртханнар.