ХАБАРЛАР

2018.07.12, 12:24

Физкультураҷа-тынағ кiнiнде бассейннiг паза тимнеглiг зал Торосов-Лермонтов орамазында полар. Толдыразынаң — городтағы телевидение кӧзiдиинде.

2018.07.12, 12:17

"Пуланкӧл" спортча тынағ лагерьiнде тиксi Россиядағы синде олимп спорт кӱнiн таныхтааннар.

2018.07.12, 12:04

"Кызыкульские просторы" теен спортча тiлег марығларында 200-че кiзi араласча. Килгеннер Минсуғдаң, Саяногорсктаң, Нымырттығдаң, Ағбан пилтiрiнең, Ағбаннаң, Кансктаң, Сустаң.

2018.07.11, 17:32

13-14 июль кӱннерiнде Кызылда Россия синде футбол ойнирға хынчатхан улус аразында марығлар иртер.

2018.07.11, 17:21

12-15 июль кӱннерiнде Пенза городта чииттер аразындағы IV-ҷi чайғы Спартакиадазында Мария Тюмерекова ипчiлер кӱрес кӧрiмiнде аралазар.

2018.07.11, 17:13

"ТехаС" теен Пiлӧ кӧл хазындағы тынағ орынны "Ирбис" тiп организация иптепче.

2018.07.10, 17:54

"Ирбис" школаның араласчызы чӧрiстерi уйан кiзiлер аразында иртiрген марығларда Россия Кубогына марығларда маңнаныстығ хайынды.

2018.07.10, 17:48

10 июльда Пуланкӧль лагерьде 300-че спортчы улусха хазых пиктеҷең чайғы тузы азылча.

2018.07.10, 17:45

7 июльда Асхыста 55 час тол парған араласчылар аразында футболҷа марығлар ирткеннер.

2018.07.10, 09:53

1 июньнаң сығара иреннер ӧмелерi аразында Хакасия синде марығлар парчалар.

2018.07.09, 09:40

Ӧменiң тимнегҷiзi Дмитрий Нудьга тимненiс кӱннерiн пӧгiнiп алған, ол аны позының ӱгренҷiлерiнең хада иртiрер.

2018.07.06, 12:40

5 июльда Хакасияның спорт ӧмелерiн тимнеҷең кiн тоғынҷылары ӧнетiн экологияҷа арығлас чорығына сыхханнар.

2018.07.05, 12:30

Грузияда чон аразындағы синде грек-рим кӱрезиинҷе турнир иткен полған.

2018.07.05, 08:52

Олимпче спорт кӧрiмнерiнҷе тимнеглiг училищеде 6 ӧӧн спорт тилiпче: грек-рим кӱрезии, олаңай кӱрес, ниик атлетика, волейбол, бокс, дзюдо.