ХАБАРЛАР

2019.01.14, 17:31

13 январь кӱнiнде Хакасия синде азах-хол полызиинаң тудыс-харбазығлар марии ирткен.

2019.01.14, 17:26

11-13 январь кӱннерiнде Бердск городта 2002-2004 чылларда тӧреен ооллар аразында грек-рим кӱрезиинҷе марығлар ирткеннер.

2019.01.14, 08:56

12-13 январь кӱннерiнде Иркутскта "Байкал-Арена" спорткомплекс манежiнде СФО синде ниик атлетикаҷа марығлар ирткеннер.

2019.01.11, 15:42

12-13 январьда Ташеба карьерында (Ағбаннаң 9 км. Ах Тобырах саринзар) авто чӧрiгҷiлерi аразында пазох марығлар иртер.

2019.01.11, 15:39

Хакасия синде мерчиктӀг хоккейҷе марығлар Б пӧлиинде ирттi.

2019.01.11, 15:34

12-13 январь кӱннерiнде Иван Ярыгин адынаң спортча туразында тиксi Хакасияҷа азах-хол полызиинаң тудыс-харбазығлар иртер.

2019.01.11, 13:26

Марығлар "Ағбан" тiп спортча туразында 8-10 январь кӱннерiнде ирткеннер.

2019.01.10, 17:19

11 - 16 январь кӱннерiнде Омскта Россия синдегi волйболҷа марығларының тӧртiнҷi туры ипчiлер аразында полар.

2019.01.10, 17:15

12 январьда Ағбандағы "Спортча Пайзаң туразының" стол теннизi иртiрiлчеткен залында Хакасия Кубогы ӱчӱн марығлар полар.

2019.01.10, 17:07

Наа чыл кӱннерiнде Харатастағы чуртағҷылар ГТО хоостыра мероприятиелер иртiргеннер.

2019.01.10, 17:04

"Саяны" меспектiг хоккейҷе спорт ӧмезi пӱӱн Хызылчардағы "Емельяново" аэропортсар чол сығыбыстылар.

2019.01.09, 17:25

10 январьдаң сығара Хакасияда ортымах школалар аразында кiчiг футболҷа марығлар иртерлер.

2019.01.09, 14:10

2005 чылда тӧреен хыстар аразында Хакасиядағы баскетбол ойынҷылары Россия синдегi чарым финал марығларына сығып алдылар.

2018.12.29, 09:45

Марығлар 6-11 январь кӱннерiнде Хубачар аалда "Колос" тiп спорт туразында иртер.

2018.12.28, 12:31

Хакасияның спорт министерствозы чағдапчатхан Наа чылнаң паза Кӧлееде кӱннерiнең алғыстапча!

2018.12.27, 11:37

Харатаста иң кiчiг частығ улусха дзюдоҷа мастер-класстар иткеннер.

2018.12.27, 11:34

3,4,7 паза 8 январь кӱннерiнде Загородный базада ("Гладенькая" отель) сананаң чылҷаң мероприятиелер иртер.

2018.12.26, 16:54

28-30 декабрь кӱннерiнде Саяногорскта 2008 чылда тӧреен оолағастар аразында кiчiг футболҷа марығлар иртер.