ХАБАРЛАР

2018.01.23, 20:41

15-21 январь кӱннерiнде Ставрополь крайында ОГФСО-ҷа «Юность России» теен боксча марығлар 2004–2005 чылларда тӧреен палалар аразында полған.

2018.01.23, 20:35

Кемеровода СФО синiнде сананаң чӱгӱрерiнде иреннер паза ипчiлер аразында марығ полар.

2018.01.23, 20:29

27 январьда Харатаста ГТО-ның хысхыда тутчаң кӧрiмнерiнiң сыныхтағлары пасталыбысты.

2018.01.22, 15:57

Барнаулда Сибирь синiнде тхэквондоҷа 2001-2003 чылларда тӧреен улус аразында марығлар ирткен.

2018.01.22, 15:08

Марығда 88 кiзi араласхан: Ағбан, Харатас, Асхыс паза Таштып аймахтарынаң.

2018.01.22, 14:53

Кемеровада Москва паза тиксӀ Россияның Патриарх адына чарыдылған турнир 2006-2007 чылларда тӧреен палалар аразында ирткен полған.

2018.01.22, 12:45

18-21 январьда Хызылчарда ипчiлер аразында оьлаңай кӱресче марығлар полған.

2018.01.19, 16:21

Тиксi Россияда "Кiчiг футболны - школаа" проект хоостыра республикаҷа марығлар пасталча.

2018.01.19, 16:08

17 - 18 январь кӱннерiнде "Саяны" стадион айғызында "Саяны" паза "Кузбасс-2" спорт ӧмелерi аразында марығ полған.

2018.01.18, 10:33

21 январьда "Саяны" спорт туразының аар хапчаңнарның залында Хакасия синiнҷе пауэрлифтингче марығлар иртер.

2018.01.18, 10:27

19-21 январьда Кемеровода 2006-2007 чылларда тӧреен олғаннар аразында Тиксi Россияның паза Москва Патриархының Пазы сыйиина чарлалған турнир полар.

2018.01.18, 10:24

17 январьда "Саяны" стадион айғызында меспектiг хоккейҷе "Саяны" паза "Кузбасс-2" ӧмелерi аразында пастағы ойын ирттi.

2018.01.18, 09:01

"Хакасиядағы "Ирбис" теен спортшколада ухчаа атчаң спорт кӧрiмiне наа кiзiлернi алчалар.

2018.01.17, 15:02

20 январьға читiре "Саяны" спорт туразының аар атлетикаҷа залында 21 час читкелек услус аразында (ооллар-хыстар) марығлар иртер.

2018.01.17, 14:58

Хакасияның дзюдо кӱресчiлерi Краснодар крайында Европа Кубогына тимнег апарарлар.