ХАБАРЛАР

2019.03.25, 16:04

Хакасияның устағ-пастаа туразында спорт ӧмелерiнiң устағҷыларын, араласчыларын алғыстаан.

2019.03.25, 15:57

Хакасиядаң парған спортсмен тиксi Россия синдегi стол теннизiнҷе марығларда чӧрiзi чох кiзiлер аразында позын маңнаныстығ иде кӧзiттi.

2019.03.22, 10:30

Ағбандағы теннисче спорт туразының кiнi чыыл таа парды тирге чарир.

2019.03.22, 10:26

23 мартта - 3 апрельде Свердловск облазында (Ӱстӱндегi Пышма) стол теннизiнҷе марығлар 19 час читкелек чииттер аразында полар.

2019.03.22, 10:13

Абаканда паза Саяногорскта ХХIII-ҷi регион синдегi футболҷа марығлар чииттер аразында ирткен.

2019.03.21, 10:08

Хакасияның спорт министерствозында 2015 чылға теере спорт чуртазын тилiдерiнеңер чоох апарылған.

2019.03.21, 10:04

Ирина Золотухинанаң ӱгренҷiлерi 2006-2007 чылларда тӧреен хызыҷахтар Россия синдегi марығларда чарым финалда аралазарлар.

2019.03.20, 09:54

15-17 март кӱннерiнде Новокузнецкте Кемеров облазы синде "боулдеринг" теен кӧрiмiнҷе марығлар ирткен.

2019.03.20, 09:51

Чылығ кӱннер чиде салған сылтаанда айғыдағы марығларны салдыр саларға килiс парған.

2019.03.20, 08:54

"Ирбис" тiп хазии тарғынах улустың спортча школазының араласчылары стол теннизiнҷе Россия синдегi марығда аралазарлар.

2019.03.19, 17:15

23 мартта 2019 чылда Республикадағы ипподромда "Чыл Пазы" ӱлӱкӱнiне чарыдылған спортча марығластар иртер.

2019.03.18, 17:06

16-17 март кӱннерiнде И.Ярыгин адынаң Кӱрес туразында Хакасия синде самбоҷа марығластар ирткен.

2019.03.18, 17:00

14-17 март кӱннерiнде Владимир городта грек-рим кӱрезиинҷе 18 час читкелек чииттер аразында марығлар ирткен.

2019.03.18, 16:43

15 мартта ГБПОУ РХ "Хакасский политехнический колледж"-те стол теннизiнҷе паза мылтых атызынҷа марығлар Хакасия синде ирткен.

2019.03.18, 16:39

17 мартта Кемеровта 2000-2002 чч. тӧреен хызыҷахтар паза 2003-2005 чч. тӧреен оолағастар аразында дзюдоҷа марығлар ирткен.