ХАБАРЛАР

2017.11.16, 09:41

Марығлар Боградтағы Культура туразының кiнiнде 18 ноябрь айында иртер.

2017.11.16, 09:25

Курагин аймағындағы "Истоки" теен 20-ҷi орытмах школаның ӱгренҷiлерiне кӧзiдiглiг экскурсия иртiрiлген.

2017.11.16, 09:20

"Тӧӧдегi" санаҷылар кiнiнеңер тиксi хазнадағы спортсменнер чоохтапчалар..

2017.11.15, 17:11

Алёна Сагалакова тиксi Россияҷа марығларда Иван Ярыгиннiң адынаң сыйиинда 3-ҷi орында пол парған

2017.11.15, 17:00

Хакасияда В.М. Зиминнең хада 2-ҷi кӧнi чоохтазығ иртiрiл парды.

2017.11.15, 16:52

Хакасия iстiндегi санаҷылар мариина тилекейдегi санаҷылар федерациязының араласчызы (FIS) Вячеслав Веденин килген.

2017.11.15, 16:39

Хакасия Кубогынаңар паза "Тӧӧ" аалдағы санаҷылар кiнiнеңер чоохтапча Томск облазының спортсменӀ Сергей Лытнёв.

2017.11.14, 17:32

"Саяны" теен клубтың устағҷызы паза "Саяны-Хакасия" спорт ӧмезiнiң тимнегҷiзi килер тустаңар кӧрiстерiнең ӱлескеннер.

2017.11.14, 16:03

"Хакасиядығы Кубок"-таңар Республиканың спорт ӧмелерi чоохтапча.

2017.11.13, 17:25

Тилекей мариинда араласхан марығҷыларны "Ағбан" аэропортта удурлааннар.

2017.11.13, 17:20

"Тӧӧ"- спорт кiннiң тимненiзiнеңер чоохтапчалар тренерлер...

2017.11.13, 17:13

Марығларда парчан республиканың спортсменнерi араласханнар:

2017.11.10, 12:26

Грек-рим кӱрезиинҷе VI-ҷы марығлар ("Кубок единства") Бийскте полғаннар.

2017.11.10, 12:16

"Тӧӧ" iстiндегi спортча школаның кiнiнеңер санаҷылар паалағ пирчелер.