ХАБАРЛАР

2019.10.10, 17:32

10-12 октябрь кӱннерiнде Ағбан пилтiрi аймах кiнiнде МБУ ДО "Усть-Абаканская СОШ" теен школаның спортча залында боксча турнир иртер

2019.10.10, 09:07

12-13 октябрь кӱннерiнде Оренбургта тиксi Россия синде кросс чӱгӱриинҷе марығлар хыстар-ооллар аразында иртчелер.

2019.10.09, 17:37

Медынь городта (Кулужск облазы) Россия синде иреннер аразында тиксi тудыс-хабысча марылар ирткен.

2019.10.08, 17:27

6-13 октябрь кӱннерiнде Иркутскта 1999 чылларда тӧреен улус аразында атыс узынҷа марығлар иртче.

2019.10.08, 09:12

10-13 октябрь кӱннерiнде ОАО "Дворец спота" теен турада стол теннизiнҷе регион синiнде марығлар иртер.

2019.10.07, 17:32

Пу кӱнде студенттер постарын ӱгретҷiлер орнына турып, постарының пiлiстерiн, хылыхтарын сыныхтааннар.

2019.10.07, 17:26

5 октябрьда 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2000 чылларда тӧреен улус аразында чӱгӱрiс марығлары ирткеннер.

2019.10.07, 09:58

5-6 октябрь кӱннерiде "Ағбан" тiп спортча пайзаң туразында тиксi Россия синде олаңай кӱресчiлер аразында марығлар ирткеннер.

2019.10.04, 17:29

Хакасияның спортча министрi Владимир Кретов ӱгретчiлер кӱнiнең алғыстаан

2019.10.04, 17:23

4-6 октябрь кӱннерiнде Иркутсктағы областьта (г.Усолье-Сибирское) велосипедчiлер аразында тиксi Россия синде марығлар иртер

2019.10.04, 17:19

5-6 октябрь кӱннерiнде Пии аймағында республикаҷа синде спортча тiлег марығлары чӱгӱрiк кiзiлер аразында иртер.

2019.10.03, 16:56

"Демография" тiп проект хоостыра Ағбанда физкультураҷа-хазых тутчаң тиксi комплекс пӱдiрии парча.

2019.10.03, 16:51

7 октябрьда Кемеров городта «Михайло Волков адынаң Кубогы» ӱчӱн марығлар иртер.

2019.10.03, 16:47

4-14 октябрьда Кэлиманэшти (Румыния) городта харах оды уйан кiзiлер аразында шахматча марығлар иртер

2019.10.03, 16:39

29 сентябрьда - 2 октябрьда Сочиде ниик атлетикаҷа марығлар тиксi Россия синде ӱгредiг организациялар аразында ирткеннер.

2019.10.02, 16:44

27-29 сентябрь кӱннерiнде СФО синде тхэквондо кӧрiмiнҷе ипчiлер паза иреннер марии ирткен.

2019.10.02, 09:10

Шира аймағының кiнiнде ГТО сыныхтағларын тутчаң ӧнетiн тимнеглiг орын пӱдiрдiлер.