«Тӧӧ» спорт кiнi санаҷыларны ам даа удурлирға тимде.

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
8 сентября 2017 г. в 16:50
Интернеттегi пос сом

«Тӧӧ» кiнiнде спортча кирек ниме-ноо пӱдiрiглерi ам даа парча.

Саналарнаң чылҷаң наа чол трассалары амдығызынин 3,5 км-ге узарадар.

Хайди киректер парчатханынаңар толдыразынаң пiлiп аларзар Елена Вяльбенiң чооғынаң.