«Тынағ кӱннің зарядказы» Саяногорскта

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
12 сентября 2016 г. в 11:41
Фото из открытых источников

Ирткен тынағ кӱннерінде Саяногорскта «Тынағ кӱннің зарядказы» чайғы проекттың салтарларын идібіскеннер.

11 сентябрьда Администрация туразының хыриндағы ачыхта опыттығ фитнес-инструкторларның устаанаң чыылыс парғаннар олар, кемнер постарының чайғыларын иртенгі разминка чох иртір полбинчалар. Кем 5 алай аннаң кӧп зарядкаларға чӧрген, мероприятиенің финалына хығыртылған. Ол ла кізілер розыгрышта араласханнар, чыл сай иртірілчеткен проекттің ӧӧн партнерынаң – Идінҷектернің Союзынаң – сыйыхтар алғаннар.

«Тынағ кӱннің чӱгӱрізінеңер» чоохтаза, финальнай чӱгӱріс 17 сентябрьда полар. Кем мероприятиее 15 алай анаң кӧп хати чӧрген, ол сыйых ут полар оңдайлығ.

Мероприятиені толдыразынаң пӱӱн «Первое городское» ТК хабарлар сығарызында кӧріп аларға чарир.