Чон аразындағы санаҷылар Федерациязының араласчызы Хакасиязар читтi (КӦРӀГ).

Хакасия iстiндегi санаҷылар мариина тилекейдегi санаҷылар федерациязының араласчызы (FIS) Вячеслав Веденин килген.

Аны "Ағбан" аэропортта удурлааннар.

Марығлар хайди иртчеенеңер паза пӱкӱле оңдайларынаңар хығырыңар аның толдыра чооғында.