Харатаста дзюдоҷа паза пiр изере азых марығлар турнирi полды.

Спорт муниципалитеттерде
26 декабря 2017 г. в 15:52
Интернеттегi пос сом

Кӱресчiлер пу марығларға тимненерге Россия ӧмезiнiң тренерiнең Сергей Космынинаң хығыртығ алғанар.

Харатаста тимненiс азых марығлар оңдайынҷа ирткен. Анда прай 100 оол араласхан: Харатастаң, Сайногорсктаң, Ағбаннаң паза Ужурдаң.

Полған на кӱресчi 9 тоғазығ ирткен.

Хакасияның ӧӧн тренерi Денис Лесков прайларын килген ӱчӱн алғыстаан, мында тимнег оңдайли тимненiске кил парғанын алғыснаң таныхтаан.

Хығырыңар мында.