Хакасияның кӱресчiлерi "Иван Ярыгин" Гран-При тiп турнирнiң марығларында аралазар ӱчӱн харбазарлар.

Спорт Хакасияда
12 января 2018 г. в 15:32
Интернеттегi пос сом

18-21 февраль кӱннерiнде Хызылчарда тиксi Россияҷа марығларда иреннер паза ипчiлер Д.Г. Миндиашвили адынаң Кӱрес Академиязы сыйиина марығ апарарлар.

Турнирнiң ӧӧн пӧгiнi - тилекей синдегi Гран-при "Иван Ярыгин" сыйиина тимненерi. Иртерге кирек ол 25-28 январь кӱннерiнде.

Хакасиядаң парчатхан улус: Андрей Карамчаков паза Марат Кичеев тимнепчеткен оол-хыстар...

Анжелика Федорова (48 кг), Надежда Саражакова (48 кг), Мария Тюмерекова (48 кг), Валерия Бурнакова (48 кг), Елена Тарасова (51 кг), Мария Кочелакова (51 кг), Долаана Достай (51 кг), Алина Токоякова (55 кг), Камила Боргоякова (55 кг), Сабрина Чебодаева (55 кг), Ольга Абрамова (55 кг).

Таныхтирға кирек Наталья Малышева (53 кг) "Иван Ярыгин" турнирiне позының чолын 2017 чылдағы кӱрестер салтарлары хоостыра азып алған.

Паза андох араласчалар Леонид Чучунов тимнеен кӱресчӀлер - Алексей Килижеков (50 кг), Денис Карамчаков (57 кг), Виктор Канзычаков (57 кг), Роман Сагалаков (57 кг), Артем Чернов (61 кг), Виталий Канзычаков (61 кг), Алексей Медведев (65 кг), Владимир Сагалаков (65 кг), Семен Терещенко (70 кг).