Тиксi пӧлiктiг спортшколаның араласчылары край марығларында аралазарлар.

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
12 января 2018 г. в 16:17
Интернеттегi пос сом

17-18 январь кӱннерiнде Хызылчарда мылтых атчаңнар аразында ипчiлер паза иреннер аразында край синiнде азых марығлар полар.

Хакасияның спортсменнерi Виктор Кульпин холында тимненчелер.

– Тимненiс план хоостыра парча. Олғаннар чахсы кӧңнiлiглер, че чӱрексiпчеткеннерi пiлдiрiбӧкче. Че анзы частаң улуғ арахтарнаң хада марығлазары ӱчӱн, неке. Андағ даа полза, чиңiске кӧңнiбiс пар.- чоохтапча тренер Виктор Кульпин.