Ағбанда иң артых теннис ойынҷылары пiлдiр пардылар

Спорт муниципалитеттерде
27 февраля 2018 г. в 17:41
Интернеттегi пос сом

24 - 25 февраль кӱннерiнде Ағбанда стол теннизiнҷе азых турнир чииттер аразында ирттi.

Марығда прай 120-ҷе кiзi Ағбаннаң, Харатастаң паза Минсуғдаң полғаннар, чарыдылған полған Чир суу арачылағҷыларына.

Салтарлар:

2007 чылда тӧрееннер паза кiчiглерi

1 орын  - Егор Пугаев (тимнегҷiлер Тамара паза Дмитрий Нагибневы)

2 орын  - Иван Бушуев (тимнегҷiлер Тамара паза Дмитрий Нагибневы)

3 орын  - Владимир Бочариков (тимнегҷi Анастасия Хакимулина)

 

2004 чылда тӧрееннер паза кiчiглерi

1 орын  - Максим Тинников (тимнегҷiлер Тамара паза Дмитрий Нагибневы)

2 орын  - Денис Кораблев (тимнегҷiлер Тамара паза Дмитрий Нагибневы)

3 орын  - Тагир Батандаев (тимнегҷi Дина Кириченко)

 

2003 чылда тӧрееннер маза улуғлары

1 орын  - Павел Гаврилов (тимнегҷiлер Тамара паза Дмитрий Нагибневы)

2 орын  - Михаил Быков (тимнегҷiлер Тамара паза Дмитрий Нагибневы)

3 орын  - Денис Вакулин (тимнегҷiлер Тамара паза Дмитрий Нагибневы)