Диана Головань Хакасиядаң - кӱмӱс чиңiсчi!

Россия Кубогына марығлар Архангельскте ипчiлер, иреннер аразында ирткеннер.

Толдыразынаң хығырыңар мында.