Волейболисткалар пазох ла Валерий Денщиков адынаң сыйии ӱчӱн харбазарлар

Хубачарда Валерий Денщиков адының сыйиина волейбол кӧрiмiнҷе марығлар иртер.