Наталья Малюкова тиксi Россия синде дзюдоҷа марығларда хола чиңiсчiзi.

Марығлар Смоленск городта 2-4 март кӱннерiнде ирткеннер.

1995-1997 чылларда тӧреен улус тиксi Россия синдегi дзюдоҷа марығларда араласхан.

Хакасиянаң парғаннар Наталья Малюкова паза аның тимнегҷiзi Евгения Хорошкина. 

Хабыс салтарлары соонаң Наталья Малюкова 3-ҷi орынға турысты.

Марығлар соонда Наталья Адлер городсар Россияның спорт ӧмезiнең хада парыбысхан, анда тимнеглер иртер 5 - 18 март кӱннерiнде.