Хакасия санаҷылары "Саналарға!" тiп марығлар проектiнде финалда аралазарлар.

Спорт муниципалитеттерде
7 марта 2018 г. в 12:37
Интернеттегi пос сом

"Ен+" паза "РУСАЛ" компаниялар сыйиина финал марығлары Братск городта кiчiг паза ортын частығ хыстар-ооллар аразында полар.

ПРОГРАММА

- 11.03.2018 г. – кiрiс кӱнi, марығ теезiн тартысханы;
- 12.03.2018 г. – ооллар 5 км чӱгӱргенi, хыстар 3 км чӱгкрерi, пос оңдайынҷа чӱгӱргенi;
- 13.03.2018 г. – спринт, ооллар-хыстар, классикаҷа стиль;
- 14.03.2018 г. – траса кӧрҷее, чарғыҷылар паза тимнегҷiлер семинары;
- 15.03.2018 г. – ӧменең хада спринт марии, ооллар-хыстар, пос оңдайынҷа стиль;
- 16.03.2018 г. – ооллар 7,5 км чӱгкрiзi, хыстар 5 км, классикаҷа стиль;
- 17.08.2018 г. – ибзер нанары.

Хакасиядаң Александр Карачаков устаанынаң марыға парчалар Иван Карамашев, Максим Сорокин, Сергей Карелин, Роман Бутанов, Денис Нестеров, Алексей Сорокин, Данил Круговых, Владислав Можаев, Илона Кужакова.