Хакасияда чӱсчеңнер аразында марығ тиксi Сибирь синде пасталыбысты.

Спорт муниципалитеттерде
12 марта 2018 г. в 16:56
Интернеттегi пос сом

Пу марығларда араласхан чиңiсчiлерге соонаң Россия синде чӱсчеңнер аразында кӱс сыназарға оңдай пол парар.

Толдыразынаң хығырарға мында.