Хакасияның марығҷылары край синдегi тхэквондо кӧрiмiнде кӱс сыназарлар.

Спорт муниципалитеттерде
13 марта 2018 г. в 17:20
Интернеттегi пос сом

2004-2006 чылларда тӧреен хыстар-ооллар аразында Хызылчар крайының синiнде марығлар иртер.

Анда 200-че спортсмен аралазарға тiп кӧрiл парған. Килерге киректер Хызылчардаң, Кансктаң, Минсуғдаң, Ағбаннаң, Норильсктең, Шарыповодаң, Сосновоборсктаң, Ачинсктең, Саяногорсктаң. 

Толдыразынаң хығырыңар мында.