Хакасияда Сибирь синiнде теннисче марығларның артығы табылды

6-10 апрель кӱннерiнде Хакасияда Сибирь синiнҷе теннисче марығлар 13 час читкелек оолахтар паза хызыҷахтар аразында ирткеннер.

Марығлар салтарларын кӧрiп аларға чарир пу страницада.