Харатастағылар учахтар спорт марығларынаң 11 сыйых Хызылчардаң ағыл килгеннер.

Спорт муниципалитеттерде
26 июня 2018 г. в 09:10
Интернеттегi пос сом

Харатастағы ӱгренҷiлер парчан 18 сыйых алдылар, оларның 11 - алтын медальлар.

8 кiзi аралазып, алтызы пастағы орында пол парғаннар, 2-зi - 2-ҷi орыннарда.

Марығҷылар 3 аймах частығлар полған: 14 час читкелектер, 18 час толбаннар паза анзынаң улуғлары.