В.И. Чарков адынаң спортшколаның ӱгренҷiлерi чайғы тимненiстерiнделер

Ол тимнеглер кибiрли Пулан кӧлде иртедiр.

70-ҷа кiзi спортча лагерьiнде дзюдоҷа паза аар атлетикаҷа кӧрiмнерiнде устарын алғытчалар.

Толдыразынаң хығырыңар мында.