«Саяны-Саяногорск» спортча ӧме чайғы тынағларына парча.

Ӧменiң тимнегҷiзi Дмитрий Нудьга тимненiс кӱннерiн пӧгiнiп алған, ол аны позының ӱгренҷiлерiнең хада иртiрер.

Анынаң хада пазылған чоохтазығны кӧрiп аларға чарир пу страницада.