Асхыста ветераннар аразында футболҷа марығлар ирткеннер.

7 июльда Асхыста 55 час тол парған араласчылар аразында футболҷа марығлар ирткеннер.

Ол марығлар чырыдылған полған "Тасхыл" (Асхыс) ӧмеге.

Толдыразынаң хығырыңар мында.