Хакасияда хазых пиктеҷең чайғы тузы Пуланкӧлде азылча.

Спорт Хакасияда
10 июля 2018 г. в 17:48
Интернеттегi сом

10 июльда Пуланкӧль лагерьде 300-че спортчы улусха хазых пиктеҷең чайғы тузы азылча.

Тынағ тузы 10 июльдаң 30 июль кӱннерiне читiре тоғынар.
Толдыразынаң мында.