Мария Тюмерекова Россия синдегi чииттер Спартакиадазында Хакасия адынаң аралазар.

Спорт Хакасияда
11 июля 2018 г. в 17:21
Интернеттегi сом

12-15 июль кӱннерiнде Пенза городта чииттер аразындағы IV-ҷi чайғы Спартакиадазында Мария Тюмерекова ипчiлер кӱрес кӧрiмiнде аралазар.

Аны тимнеп узын тыытча Владимир Чучунов.

Таныхтирға кирек ирткен нидиледе чоннар аразындағы ипчiлер турнирiнде Стамбулда ол чиңiсчi полыбысхан.