"Пуланкӧл" тиксi Россияҷа олимпче ӱлӱкӱннер кӱнiн таныхтааннар.

Спорт Хакасияда
12 июля 2018 г. в 12:17
Интернеттегi пос сом

"Пуланкӧл" спортча тынағ лагерьiнде тиксi Россиядағы синде олимп спорт кӱнiн таныхтааннар.

Ӱлӱкӱн пайоамнығ линейкадаң пасталған. Олғаннар, аймах-пасха спорт кӧрiмнерiнең айғасчатхан улус, марығларға тимненгеннер: анда олар баскетбол, ниик алтлетика, волейбол, футбол, дартс, амрестлинг паза шахмат-шашка кӧрiмнерiнҷе сарызарлар.

Араласчылар саны 220-ҷе кiзi полар.