ТНТ-Абакан: Хакасияда ам даа пiр «Тепсей» пол килер.

Физкультураҷа-тынағ кiнiнде бассейннiг паза тимнеглiг зал Торосов-Лермонтов орамазында полар. Толдыразынаң — городтағы телевидение кӧзiдиинде.