Хакасияда С.Карамчаковтың хумартхы адына чарыдылған олаңай кӱресче турнир иртер.

6 паза 7 октябрь кӱннерiнде Ағбандағы "Абакан" тiп спортча туразында тиксi Россия синдегi олаңай кӱресче XVI-ҷы марығлары иртер.

Программазын толдыразынаң кӧрерге мында.