Оскар Тодозаков - тиксi Россия синiндегi грек-рим кӱрезиинiң чиңiсчiзi

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
9 октября 2018 г. в 09:01
Интернеттегi пос сом

Иркутскта грек-рим кӱрезиинiң XIII-ҷi туринирi ирт парды. Чарыдылған ол Олимп ойын чиңiсчiзiне К.Г. Вырупаевке.

Марығлар  10 пасха кӧдiрiм синiнде ирткен: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 паз 130 килограмм.

Араласчылар аймах регионнардаң килглееннер.

Олимпче тимнег училищенiң ӱгренҷiзi Оскар Тодозаков 55 кг кӧдiрiмiнде кӱмӱс медальға турысты. Аны тимнеп узын тыытча Артём Кулумаев.