Саяногорскта футбол марииның чиңiсчiлерi пiлдiртiп пардылар.

Спорт муниципалитеттерде
9 октября 2018 г. в 16:07
Интернеттегi пос сом

4-6 октябрь кӱннерiнде Саяногорскта футболҷа кибiрлiг турнир ирт парған.

Ол марығда чиит ӧмелер 2007-2008 чылларда тӧреен палаларнаң киптелген.

Араласчылар саны 16 команда полған. 

Пастағы орында «Олимпик» (Минусинск, тренер Анатолий Старцев), iкiнҷiзi - «Сибирь» (Новосибирск, тренер Константин Кузьмич), паза ӱзiнҷi орында - «Спартак» ӧмезi.(Абакан, тренер Иван Панов). 

Иң артых ойынҷңлар: хана хадарчызы - Николай Мариакри («ДЮСШ -17» г.Томск), арачылағҷы - Ефим Бельчук («ЦИВС» г.Ачинск),  чарым арачылағҷы - Денис Степанов («Олимпик» г.Минусинск), кiрiсчi (нападающий) - Илья Щемелев («Сибирь» г.Новосибирск), иң артыхха пу турнирде - Петр Ткач («Спартак» г.Абакан) саналған.