Хакасиязар Россияның сана чылҷаңнары читтiлер

Россияның сана чылҷаңнар ӧмезi Хакасия Кубогының марығларыда аралазарға килдi.

Устап парча оларнаң Александр Кравченко, Сергей Дергунов, Егор Немтинов паза Артемий Гельманов.

Хығырыңар мында.