"Лыжня России - 2019" марығларда Хакасиядаң 2500 кiзi араласты

24 февральда Тӧӧ Чоғархы аалда тиксi Россияҷа синде XXXVII-ҷi санаҷылар чолына алғымни сыххан чарыстар ирткен.

Марығ чолына пастап 270-ҷа кiзi сыххан. Пайрамни асхан ол марығларны Хакасияның спорт устаҷызы Владимир Кретов паза Хакасияның устағ-пастаанда тоғынчатхан Богдан Павленко.

Чиңiсчiлер:

Чииттер 2001 чылда тӧрееннер, кiчiглерi. (5 км):

1 орында - Виктор Жуэль (Красноярск);;

2 орында - Павел Тарасов (Красноярск);

3 орында  - Егор Кравченко (Таштып);

Хыстар 2001 чылда тӧрееннер, кiчiглерi. (5 км):

1 орында - Агата Сыгеева (Сорск);

2 орында - Мария Харчанникова (Абакан);

3 орында - Елизавета Корюкина (Сорск);

Иреннер 2000 чылда тӧрееннер, улуғлары. (10 км):

1 орында - Кирилл Архипкин (Абакан);

2 орында - Дмитрий Жуль (Сорск);

3 орында - Максим Каган (Красноярск);

Ипчiлер 2000 чылда тӧрееннер, улуғлары. (10 км);

1 орында - София Лямцева (Красноярск);

2 орында - Ксения Прохватилина (Сорск);

3 орында - Валентина Вендерлых (Абакан);