Ат спортынҷа марығлар иртер.

8 - 10 май кӱннерiнде Республиканың аттар спортының школазында марығлар иртер, чарыдлча ол Илбек Ада чааның 74-чыл ирт парған Чиңiзiне.

Марығ программазы аймах кӧрiмнiг нимелер хоостыра иртер.

ПРОГРАММАЗЫ