Ағбанда 1 июньнаң сығара футболҷа чайғы школа тоғынып пастапча.

Ол школада 7-13 частығ палаларға футбол ойынынҷа устарын кӧдiрер оңдай пар.

Иртер ол ниме "Саяны" ойын чазызында, пылтырғы чылдағы чiли андар 150-ҷе пала алып аларлар.

Толдыразынаң мында