"Ирбис" спортшколаның араласчызы кӱмӱс паза хола медальларны алып алды

Ирткен позырах кӱнiнде Хызылчар крайында Богучаны аалда "Ангара" спорткомплекс туразында ух-чааҷах атчаң кӧрiмiнҷе марығлар ирткен полған.

Анда хазии кинек улус 40-ча кiзi полған.

Алексей Боргояков алып алған 3-ҷi орынны (50м) паза ӧменең хада (50м) 2-ҷi орын санына кiрiп алғаннар.

Тимненiзiн апарча Юрий Аёшин холында.