"Ирбис" школаның араласчылары "СпортАнзор" программадалар

Хакасияның ниик атлетикаҷа хазии кинек спортсменнерi 34 азыра регион араласхан мариинда алтын паза кӱмӱс медальлар алғлап алғаннар.