Волейболҷа Тилекей мариинда 2022 чылда араласчатхан городтар аттары пiлдiр парды.

Спорт Россияда паза тилекейде
29 мая 2019 г. в 16:51
Интернеттегi сом

26 август паза 11 сентябрь кӱннерiнде 2022 чылда Россияда волейболҷа тилекей марығлары иртер.

Иреннер аразындағы ӧмелер мариин пу городтар постарына алчалар: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Хызылчар, Новосибирск паза Уфа.

Толдыразынаң хығырыңар мында.