«Саяны» спортшколазы ӱгредiге алча

1 июльдаң 2019 чылдаң сығара "МеспектӀг хоккейҷе" паза "Шайба хоккейiнҷе" ойыннарға кӧнiктiрерге олғаннарны алчалар.

Алчалар 2010 чылда тӧреен палаларны.

Тимнеглер иртерлер Ағбанда, Харатаста, Саяногорскта.

Телефон 20-20-15

Толдыразынаң мында.