Асхыста Хакасия синде кӱресче марығлар ирткен

Спорт Хакасияда
10 июня 2019 г. в 17:37
Интернеттегi сом

8 июньда С.З.Карамчаков адынаң спортча туразында иртеннер, ипчiлер аразында кӱресче марығлар ирткен полған.

Араласчылар саны 80-ҷа кiзi прай Хакасиядаң полған.

Анда Хакасия ӱлгӱлерiнiң кiзiлерi полған, спорт тоғынҷылары, халых чон чӧрiмнер араласчылары.

Салтарларын кӧрерге мында.