Хакасияның спортсменнерi ниик атлетикаҷа марығларында сыйыхтарға турыстылар.

Спорт Хакасияда
11 июня 2019 г. в 15:53
Интернеттегi сом

Иркутсктағы ИрНИТУ стадионында СФО синде ниик атлетикаҷа марығлар ирткен.

Час хоостыра пӧлiлген кизектер: иреннер паза ипчiлер 1996 чылдағылар паза аның улуғлары; 23 часха читкелек чииттер; 20 часха читкелек чииттер; 2002-2003 чылларда тӧреен оол-хыстар.

Марығ оңдайларынаңар хығырыңар мында.