Хакасияда ГТО син сыныхтаҷаң 13 кін тоғынча

Спорт муниципалитеттерде
26 июня 2019 г. в 14:45
Интернеттегі сом

Полған на городта паза аймахта ГТО кіннері тоғынча.

ГТО таңмаларын аларға иткен улусха 5 алтам идерге кирек:

1. gto.ru порталында санға кірері, анкетаны толдырып id-номер алып аларға кирек.

2. Ӧнетін пічік пазарға кирек полар, ГТО кӧрімін таллап аларға киреегӧк.

3. Имҷілернің чарадығлығ сыныхтағ пічии кирек.

4. ГТО кӧрімнерін ӧнетін кӧрілген кӱнде ГТО сыныхтаҷаң кінзер килерге кирек, хада паспорт киречілестіг пічиин алып аларға кирек полар.

5. ГТО кӧрімнері сыныхтаан соонда, ӧнетін пайрамни сыйыхтас кӧрілче.

ГТО сыныхтағ кіннерін кӧрерге мында.